Kết quả đấu thầu VTYT (tuyến tỉnh) của Bệnh viện Quân Y 7A theo QĐ số 926/QĐ-QY7A ngày 21_09_2016 thuộc phạm vi thanh toán BHYT (Cập nhật ngày 22_11_2016)

Danh mục thuốc kèm theo TT 12/2010/TT-BYT