DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH

Danh sách các đơn vị nợ chuyển cơ quan công an TP. HCM 31/7/2019

Danh sách giảm thẻ đơn vị nợ tháng 11/2019

danh sách đơn vị nợ BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Tính đến 30/9/2019)