Mức phạt chậm đóng BHYT

13/11/2012 02:06 PM  Từ ngày 01/01/2016 là: 1,083%/tháng