29/07/2013 10:57 AM

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm và Đặc biệt Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành và đang có hiệu lực thi hành (đợt ...

29/07/2013 10:20 AM

Mã ngành - Tên ngành nặng nhọc, độc hại

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

Mã ngành - Tên ngành