Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

29/07/2013 10:57 AM


Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm và Đặc biệt Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành và đang có hiệu lực thi hành (đợt 1)  

 

MA_NGANH
MA_NGHE
LOAI
TENNGHE
DIENGIAI
001
001001
4
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ LÝ
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC (MUỐI TRÌ, DUNG MÔI HỮU CƠ, BENZEN, THUỶ NGÂN), CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIA CỰC TÍM, X QUANG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001002
4
GIÁM ĐỊNH HOÁ PHÁP LÝ, VI SINH VẬT CAO
GIÁM ĐỊNH CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, VI SINH VẬT CÓ HẠI, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
001
001003
4
KHÁM NGHIỆM DẤU VẾT CƠ HỌC HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001004
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT SÚNG ĐẠN
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001005
4
KHAI THÁC TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001006
4
TRUY TÌM TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001007
4
THU, DỊCH TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, ẢNH HƯỞNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001008
4
MÃ THÁM
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001009
4
TRINH SÁT KỸ THUẬT AN NINH THÔNG TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC MÀN HÌNH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG ĐIỆN TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001010
4
GIÁM HỘ Ở CÁC SÂN BAY
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001011
4
TRINH SÁT CHỐNG GIÁN ĐIỆP, PHẢN ĐỘNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001012
4
KIỂM TRA HÀNH LÝ, GIẤY TỜ XUẤT, NHẬP CẢNH Ở CÁC SÂN BAY
CÔNG VIỆC KHẨN TRƯƠNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIA X QUANG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001013
4
NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN BẨN, HÔI THỐI, BỤI, DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001014
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SẮT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001015
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001016
4
KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001017
4
TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001018
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001019
4
ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001020
4
TRỰC TIẾP KHÁM NGHIỆM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001021
4
ĐIỀU TRA CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001022
4
CẢNH SÁT TRỰC TIẾP GIỮ GÌN TRẬT TỰ Ở NHÀ GA, BẾN XE, CHỢ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001023
4
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM
001
001024
4
VŨ TRANG CANH GÁC
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001025
4
BẢO VỆ MỤC TIÊU
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001026
4
CẢNH SÁT ĐỘI DANH DỰ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001027
4
CẢNH SÁT ĐỘI LỄ NHẠC
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001028
4
QUẢN GIÁO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001029
4
CẢNH SÁT BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001030
4
DẠY VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001031
4
LÀM ẢNH TRONG BUỒNG TỐI
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, THIẾU ÁNH SÁNG, ĐỘ ẨM CAO, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001032
4
BẢO QUẢN TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001033
4
CHỈNH LÝ KHAI THÁC HỒ SƠ
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001034
4
PHỤC CHẾ TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001035
4
BẢO QUẢN TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001036
4
CHỈNH LÝ TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001037
4
KHAI THÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001038
4
BẢO QUẢN PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001039
4
KHAI THÁC PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001040
4
GIÁM ĐỊNH ÂM THANH
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001041
4
KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH KẾT LUẬN SỰ CỐ KỸ THUẬT CHÁY, NỔ
CHỊU ẢNH HƯỞNG CHẤT ĐỘC, KHÍ ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001042
4
TRỰC TIẾP ĐIỀU TRA ÁN CHÍNH TRỊ, HÌNH SỰ, KINH TẾ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG (XÁC MINH LỜI KHAI, THU THẬP CHỨNG CỨ), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001043
4
NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001044
4
CHẾ TẠO CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001045
4
NGHIÊN CỨU MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001046
4
CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001047
4
CHẾ BẢN ĂN MÒN KIM LOẠI LÀM DẤU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001048
4
CHẾ BẢN PHIM, CHẾ BẢN TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001049
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÀNG, KEO PÔLYME ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001050
4
SẢN XUẤT QUẢ CAY, QUẢ NỔ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001051
4
SỬA CHỮA VŨ KHÍ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001052
4
NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001053
4
SẢN XUẤT CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001054
4
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ SIÊU CAO TẦN
ẢNH HƯỞNG SÓNG SIÊU CAO TẦN
001
001055
4
THỦ KHO VŨ KHÍ, HOÁ CHẤT ĐỘC
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU, MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001056
4
CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Ở CÁC HUYỆN VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO XA
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU DỐC, ĐÈO
001
001057
4
DÁN, ÉP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001058
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT VÂN TAY, TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001059
4
NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001060
4
RỬA CÁC DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, CHAI, LỌ ĐỰNG CÁC LOẠI A XÍT VÀ CÁC MẪU VẬT SINH HỌC
TIẾP XÚC CÁC LOẠI A XÍT NỒNG ĐỘ CAO, CÁC LOẠI VI TRÙNG DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001061
4
KIỂM NGHIỆM THỨC ĂN VỀ VỆ SINH
CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT VÀ ĐỘC CHẤT ĐỘC
001
001062
4
GIAO LIÊN CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN HẸN GIỜ Ở TRUNG DU, RỪNG NÚI TỪ 20 KM TRỞ LÊN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG NGOÀI TRỜI, ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN, TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO
001
001063
4
CẢNH SÁT PHỤ TRÁCH XÃ Ở CÁC HUYỆN TRUNG DU, MIỀN NÚI
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU, ĐỘC LẬP NẮM VÀ XỬ LÝ TỆ NẠN XÃ HỘI, AN NINH Ở CÁC XÃ.
001
001064
5
SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001065
5
HẠ SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001066
5
CHIẾN SỸ TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001067
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ, KHÍ TÀI HOÁ HỌC CHUYÊN DÙNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ
001
001068
5
KÍP XE THIẾT GIÁP CẢNH SÁT
LÀM VIỆC TRONG XE CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, SÓC, ỒN.
001
001069
5
GIẢI PHẪU VI THỂ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001070
5
KIỂM NGHIỆM CHẤT ĐỘC PHÁP Y
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001071
5
NGHIÊN CỨU CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001072
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001073
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001074
5
SẢN XUẤT CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001075
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001076
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001077
5
TRINH SÁT KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001078
5
TRINH SÁT THU THẬP TIN TỨC BẰNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, LÀM VIỆC BAN ĐÊM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001079
5
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG MÁY X QUANG
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA X QUANG
001
001080
5
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG MẠNH
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001081
5
TRINH SÁT CHỐNG PHẢN ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001082
5
TÌNH BÁO HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001083
5
TRINH SÁT NGOẠI TUYẾN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001084
5
TRINH SÁT HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001085
5
HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001086
5
GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001087
5
VẬT LIỆU NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001088
5
MẪU VẬT PHÓNG XẠ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001089
5
PHUN THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI HỒ SƠ, TÀI LIỆU
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NẤM, MỐC, BỤI VI KHUẨN
001
001090
5
TRỰC TIẾP KHÁM CHO PHẠM NHÂN VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001091
5
ĐIỀU TRỊ CHO CAN PHẠM
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001092
5
QUẢN GIÁO TRẠI TAM GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001093
5
CẢNH SÁT BẢO VỆ Ở CÁC TRẠI GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001094
5
TRỰC TIẾP TUẦN TRA KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001095
5
HUẤN LUYỆN VIÊN VŨ THUẬT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001096
6
TÌNH BÁO BẤT HỢP PHÁP
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001097
6
TRINH SÁT NẰM TRONG CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐỊCH
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001098
6
TRINH SÁT HÌNH SỰ Ở CÁC ĐỘI TRỌNG ÁN (SBC)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001099
6
ĐỘI ĐẶC NHIỆM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001100
6
PHÁP Y TRỰC TIẾP GIÁM ĐỊNH KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI
TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
002
002001
4
SỬ DỤNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.
002
002002
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE KIỂM TRA ĐẠN TÊN LỬA, RA ĐA.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, NÓNG.
002
002003
4
ĐIỀU KHIỂN MOÓC KÉO, CHỞ ĐẠN TÊN LỬA, MOÓC NẶP KHÍ CAO ÁP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN, BỤI, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC, NGUY HIỂM.
002
002004
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC.
CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
002
002005
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002006
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002007
4
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002008
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002009
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002010
4
SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002011
5
VẬN HÀNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002012
5
VẬN HÀNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002013
5
HIỆU CHỈNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002014
5
HIỆU CHỈNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002015
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002016
5
BẢO DƯỠNG ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002017
5
BẢO DƯỠNG XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002018
5
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002019
5
ĐIỀU KHIỂN (HỆ PHÁT LỆNH, HỆ THỐNG NHIỄU, HỆ TOẠ ĐỘ, MÁY HỎI, QUANG TRUYỀN HÌNH) TÊN LỬA.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002020
5
ĐIỀU KHIỂN RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002021
5
LẮP RÁP SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002022
5
KIỂM TRA SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002023
5
HIỆU CHỈNH SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002024
5
LẮP RÁP KIỂM TRA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002025
5
VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ NẠP VÀO TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002026
5
VẬN HÀNH KHÍ TÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002027
5
VẬN HÀNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002028
5
KIỂM TRA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002029
5
SỬA CHỮA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002030
5
HIỆU CHỈNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002031
5
KÍP ĐIỀU KHIỂN PHÁO PHÒNG KHÔNG TỰ HÀNH (ZCY 23...).
LÀM VIỆC TRONG XE, NÓNG, CHẬT HẸP, GÒ BÓ, ỒN, RUNG XÓC, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯÒNG SIÊU CAO TẦN.
002
002032
6
SỬA CHỮA ANTEN RAĐA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002033
6
SỬA CHỮA RAĐA TÊN LỬA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003001
4
BẢO ĐẢM KHÍ TÀI QUÂN GIỚI TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
003
003002
4
PHỤC VỤ TRÊN MÁY BAY (THẢ HÀNG, CẦU TỜI...).
TIẾNG ỒN LỚN, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003003
4
LÀM VIỆC TRONG XE THÔNG THÔNG TIN SÂN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003004
4
LÀM VIỆC TRONG HÀNG Y PHỤC VỤ CHUYẾN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003005
4
CHỈ HUY BAN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003006
4
LÁI XE CỨU HOẢ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003007
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG DẦU.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003008
4
LÁI XE TRA NẠP KHÍ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003009
4
LÁI XE PHỤC VỤ Ở SÂN BAY.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003010
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003011
4
VỆ SINH BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003012
4
VỆ SINH THU GẤP DÙ PHỤC VỤ CÁC CHUYẾN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003013
4
BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003014
4
SỬA CHỮA MÁY BAY CÁNH QUẠT TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ TIẾNG ỒN.
003
003015
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY VÀ PHỤC VỤ BAY.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003016
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP TRINH SÁT ĐIỆN TỬ.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003017
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP GÂY NHIỄU.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003018
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KHÔNG ẢNH.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003019
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA KHÁCH QUAN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003020
5
LÁI MÁY BAY TRINH SÁT CÁNH MỀM.
NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003021
5
NHẢY DÙ (LÀM NHIỆM VỤ CHIẾN ĐẤU, TÌM KIẾM. CẤP CỨU).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003022
5
KỸ THUẬT CƠ VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN BAY Ở CÁC SÂN BAY QUÂN SỰ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003023
5
SỬA CHỮA MÁY BAY PHẢN LỰC TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
003
003024
5
DẪN ĐƯỜNG BAY Ở CÁC TRẠM RAĐA SÂN BAY.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, BỨC XẠ, MÀN HÌNH RAĐA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003025
6
GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003026
6
TỔ LÁI MÁY BAY VẬN TẢI QUÂN SỰ.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003027
6
TỔ LÁI MÁY BAY TRỰC THĂNG VŨ TRANG.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003028
6
TỔ LÁI MÁY BAY MÁY BAY TRINH SÁT.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003029
6
PHI CÔNG BAY THỬ.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004001
4
SẢN XUẤT ỐNG TRINH ĐỘC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004002
4
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ TRINH SÁT HOÁ HỌC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004003
4
SẢN XUẤT CHẤT VÀ DỤNG CỤ TIÊU TẨY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004004
4
SẢN XUẤT THAN HOẠT TẨM XÚC TÁC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, TIẾP XÚC BỤI THAN VÀ KHÍ CO2.
004
004005
4
THỦ KHO BẢO QUẢN KHÍ TÀI TRÌNH SÁT HOÁ HỌC, PHÓNG XẠ, KHÍ TÀI PHÒNG HÔ HẤP, PHÒNG DA.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004006
4
THỦ KHO QUAN SÁT HOÁ HỌC.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004007
4
THỦ KHO BỐC XẾP HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, HOÁ CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004008
4
BẢO QUẢN CHẤT CHÁY QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004009
4
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004010
4
THI CÔNG VÙNG RỪNG NÚI HIỂM TRỞ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004011
4
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004012
4
QUÂN BƯU CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN, HẸN GIỜ Ở VÙNG TRUNG DU, RỪNG NÚI (TRÊN 20KM).
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO.
004
004013
4
BẢO QUẢN CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004014
5
THỦ KHO CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004015
5
BẢO QUẢN CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004016
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004017
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004018
5
THỦ KHO BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004019
5
BẢO QUẢN BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004020
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ TÀI PHÒNG DA, PHÒNG HÔ HẤP.
NÓNG, THIẾU DƯỚNG KHÍ, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN.
004
004021
5
NGHIÊN CỨU SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004022
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004023
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004024
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004025
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004026
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004027
5
PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004028
5
PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004029
5
PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004030
5
SẢN XUẤT CHẤT TẠO KHÓI.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004031
5
SẢN XUẤT VŨ KHÍ LỬA.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004032
5
LÁI ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004033
5
LÁI PHỤ XE ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004034
5
LÁI PHỤ XE CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004035
6
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004036
6
CHẾ THỬ SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004037
6
SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004038
6
NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004039
6
CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004040
6
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004041
6
XỬ LÝ HUỶ CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004042
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004043
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004044
6
PHƯỢNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
005
005001
4
SỬA CHỬA SÚNG PHÁO TẠI CÁC TRẠM.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005002
4
XƯỞNG SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005003
4
BÁO BIA CHUYÊN NGHIỆP Ở CÁC TRẠM XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN.
005
005004
4
SẢN XUẤT MÁY ĐO XA, TRINH XA.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005005
4
SỬA CHỮA KHÍ TÀI QUANG HỌC.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005006
4
BẢO VỆ KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005007
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005008
4
THỦ KHO BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005009
4
BẢO QUẢN BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005010
4
BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005011
4
VẬN HÀNH LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005012
4
SỬA CHỮA LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005013
4
SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU VỰC SẢN XUẤT VÀ KHO ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005014
4
LẮP ĐẶT BỔ XUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005015
4
BẢO VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005016
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005017
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN YẾU TỐ ĐỘC HẠI.
005
005018
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
005
005019
4
ĐO BỨC XẠ SIÊU CAO TẦN QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005020
4
XÉT NGHIỆM HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005021
4
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TĂNG, GIẢM ÁP.
CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC TĂNG, GIẢM, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
005
005022
4
SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005023
4
THUYỀN VIÊN TÀU XÀ LAN VẬN TẢI QUÂN SỰ ĐƯỜNG SÔNG.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005024
4
LÀM VIỆC TRONG XE TIÊU TẨY QUÂN SỰ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005025
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU HOẢ.
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005026
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU THUỶ
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005027
4
THỦ KHO HOÁ NGHIỆM XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005028
4
BẢO QUẢN HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005029
4
BẢO QUẢN, BỐC XẾP HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005030
4
HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005031
4
BẢO VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005032
4
CẢNH VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005033
4
CỨU HOẢ TRONG KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005034
5
BỐC XẾP, ĐẠN DƯỢC, NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NGUY HIỂM, (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005035
5
LÁI XE CHỞ ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005036
5
LÁI XE CHỞ NHIÊN LIỆU LỎNG.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005037
5
LÁI PHỤ XE CHỞ ĐẠN DƯỢC NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005038
5
THỦ KHO BẢO QUẢN ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005039
5
THỦ KHO NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005040
5
NHIỆT LUYỆN NÒNG SÚNG TRONG LÒ CHÌ.
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI VỚI CHÌ, NÓNG.
005
005041
5
SỬ DỤNG SƠN, KEO TRONG DUNG MÔI KHI LẮP GHÉP, CHẾ TẠO NHỮNG CHI TIẾT ĐẠN DƯỢC.
NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (AXÊTON, ETYL, AXÊTAT, BUTYL AXÊTAT), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005042
5
SẢN XUẤT CHI TIẾT BỘ PHẬN VŨ KHÍ ĐẠN, DƯỢC BẰNG NHỰA, CỐT BÔNG THUỶ TINH.
NÓNG, RẤT ĐỘC HẠI (BỤI BÔNG THUỶ TINH, HƠI CHẤT ĐỘC CỦA FÊNOL, PHOOMADEHIT, AXIT ÔLÊÍC).
005
005043
5
NẮN, TỐNG SÁT CHÌ NÒNG SÚNG.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005044
5
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005045
5
SẢN XUẤT KHÍ TÀI SAU SẢN XUẤT.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005046
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA VÀ CẢI TIẾN.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005047
6
CHẾ TẠO CÁC LOẠI THUỐC NỔ (NHẠY NỔ) VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HƠI A XÍT ĐẶC, CÁC Ô XÍT NITƠ, THUỶ NGÂN...), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005048
6
CHẾ TẠO THUỐC ĐEN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM, BỘ PHẬN, CHI TIẾN ĐẠN DƯỢC CÓ DÙNG THUỐC ĐEN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), ẢNH HƯỞNG BỤI THUỐC VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005049
6
CHẾ TẠO ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005050
6
TÁI SINH ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005051
6
ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005052
6
ĐIỀU CHẾ THUỐC PHÓNG.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC BỤI HOÁ CHẤT ĐỘC CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005053
6
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005054
6
THỬ NGHIỆM XỬ LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐẠN DƯỢC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005055
6
CHẾ THỬ NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005056
6
THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006001
5
TUẦN TRA TRÊN BIỂN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006002
5
TRINH SÁT BIÊN PHÒNG BỘ ĐỘI Ở CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG VÙNG RỪNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006003
5
TRINH SÁT BIÊN PHÒNG NÚI CAO VÀ ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006004
5
NUÔI VÀ HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, DỄ NHIỄM BỆNH.
006
006005
6
LÀM NHIỆM VỤ TUẦN TIỄU TRÊN TÀU CAO TỐC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, RUNG SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006006
6
BỘ ĐỘI CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG NƠI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (CÓ ĐI PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT =1).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GIAN KHỔ ĐI LAI KHÓ KHĂN,CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007001
4
BẢO QUẢN CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007
007002
4
SỬA CHỮA KẾT CẤU KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007
007003
4
LÀM VIỆC KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007004
4
BẢO QUẢN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007005
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007006
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT VẬN HÀNH.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007007
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT BẢO QUẢN.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007008
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007009
5
TRỰC CHỈ HUY KẾT CẤU KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007010
5
TIÊU BINH DANH DỰ CỬA LĂNG.
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007011
5
TIÊU BINH DANH DỰ THI HÀI.
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007012
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ THI THỂ THỰC NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007013
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN HÀNH.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007014
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO QUẢN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007015
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUAN TÀI TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
008
008001
5
CHỤP ẢNH ĐỊA HÌNH TRÊN KHÔNG.
NGUY HIỂM, CHỊU ẢNH HƯỞNG CUẢ THAY ĐỔI ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ, TIẾNG ỒN, RUNG SÓC.
008
008002
5
ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, HẢI ĐẢO.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, Ở VÙNG NHIỀU ĐÈO DỐC, HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG THỊ LỰC.
009
009001
5
LÀM VIỆC TRONG CÁC LABOR PHÒNG NGUYÊN.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009002
5
LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG HOÁ.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009003
5
LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG VI SINH VẬT QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009004
5
SĨ QUAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009005
5
SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009006
5
SĨ QUAN XÀ LAN VẬN TẢI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009007
5
SĨ QUAN QUÂN SỰ TRÊN BIỂN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009008
5
KHẢO SÁT THI CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009009
5
KHẢO SÁT VẬN HÀNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009010
5
KHẢO SÁT BẢO DƯỠNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009011
5
KHẢO SÁT SỬA CHỮA THU HỒI BO BỂ TUYẾN ỐNG XĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009012
5
KHẢO SÁT DẦU QUÂN SỰ VÙNG RỪNG NÚI.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009013
5
TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO KHỐNG CHẾ.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009014
5
TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO DẬP TẮT.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009015
5
TRỰC TIẾP TẨY UẾ CÁC Ổ DỊCH.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009016
5
TRỰC TIẾP TẨY UẾ CHIẾN TRƯỜNG THẢM HOẠ.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009017
6
MANG VÁC HÀNG QUÂN SỰ BẰNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THÔ SƠ, BẰNG SỨC NGƯỜI Ở VÙNG NÚI CAO HIỂM TRỞ.
LÀM VIỆC Ở VÙNG ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC NGUY HIỂM.
009
009018
6
TRỰC TIẾP TÌM KIẾM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009019
6
TRỰC TIẾP KHẢO SÁT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009020
6
TRỰC TIẾP CẤT BỐC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009021
6
TRỰC TIẾP QUY TẬP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009022
6
TRỰC TIẾP VẬN CHUYỂN HÀI CỘT LIỆT SĨ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009023
6
PHÁP Y QUÂN ĐỘI TRỰC TIẾP KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI.
TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009024
6
ĐIỀU KHIỂN XUỒNG CHUYỂN TẢI KÉO TAY Ở CÁC ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI SÓNG GIÓ, SINH VẬT CÓ HẠI.
010
010001
4
KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH LỐP, XE CÔNG TRÌNH XA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010
010002
4
SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010
010003
5
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NỒNG ĐỘ BỤI LỚN.
010
010004
5
KHẢO SÁT ĐO ĐẠC.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010005
5
KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010006
5
KHẢO SÁT ĐO ĐẠC NÚI CAO VÀ HẢI ĐẢO.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010007
5
XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG LÂU BỀN. VÙNG RỪNG NÚI SÂU.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010008
5
KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG ỒN, RUNG, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
010
010009
5
BẮC CẦU QUÂN SỰ VƯỢT SÔNG, SUỐI.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, DƯỚI SÔNG NƯỚC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
010
010010
6
TRỰC TIẾP RÃI MÌN.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010011
6
RÀ PHÁ BOM MÌN.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010012
6
XỬ LÝ BOM.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010013
6
XỬ LÝ BOM MÌN SAU RÀ PHÁ.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010014
6
KHOAN ĐÁ.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010015
6
NỔ MÌN TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011001
5
BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ, ẨM ƯỚT, DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
011
011002
5
BỘ ĐỘI HẢI QUÂN ĐÁNH BỘ
VỪA HOẠT ĐỘNG DƯỚI TÀU BIỂN, VỪA BƠI LỘI DƯỚI NƯỚC VÀ VẬN ĐỘNG TRÊN BỘ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
011
011003
5
SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MÁY TÀU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011004
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG TÀU HẦM TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011005
5
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG HẦM TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011006
6
SỸ QUAN
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011007
6
THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRONG TÀU NGÂM QUÂN SỰ
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011008
6
THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011009
6
SỸ QUAN.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011010
6
THỢ LẶN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
011
011011
6
BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ Ở TRƯỜNG SA VÀ DK1.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
012
012001
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI PHÁO BINH.
CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
012
012002
4
BẮN KẸP NÒNG VÀ BẮN SA BÀN PHÁO BINH. ẢNH HƯỞNG KHÓI THUỐC SÚNG, CĂNG THẲNG THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.
 
012
012003
5
SỬ DỤNG PHÁO MANG VÁC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.
012
012004
5
KÍP SỬ DỤNG PHÁO PHẢN LỰC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012
012005
5
PHÁO TỰ HÀNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012
012006
5
PHÁO XE KÉO.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
013
013001
4
LÀM NHIỆM VỤ TRÊN XE CHIẾN ĐẤU BỘ BINH CƠ GIỚI.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
013
013002
4
SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ VŨ KHÍ, KHÍ TÀI TRÊN XE TĂNG.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013
013003
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THIẾT GIÁP.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013
013004
5
HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH LÁI VÀ BẮN TRÊN XE TĂNG-THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013005
5
KIỂM TRA CHẠY THỬ XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013006
5
KIỂM TRA THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013007
5
LÁI CÁC LOẠI XE CHỞ XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013008
5
LÁI KÍP XE THIẾT GIÁP BÁNH LỐP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013009
5
TẤY RỬA XE TĂNG QUA BỂ XÚT.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013010
5
SỬA CHỮA BÁNH TỲ.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013011
5
ÉP GÍP MẶT MÁY.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013012
5
THỬ LỰC MÁY NỔ TĂNG THIẾT GIÁP.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013013
6
KÍP XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013014
6
THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
014
014001
5
ĐẶC CÔNG BIỆT ĐỘNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014002
5
ĐẶC CÔNG BỘ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014003
5
ĐỘI MẪU ĐẶC CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014004
5
GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ DẠY VÕ ĐẶC CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014005
6
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGẦM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014006
6
SỬ DỤNG TÀU NGẦM ĐẶC CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014007
6
ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
014
014008
6
ĐẶC CÔNG NƯỚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
015
015001
4
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015002
4
THỬ NGHIỆM CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015003
4
CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015004
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015005
4
NGHIÊN CỨU IN CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015006
4
SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT VÀ IN CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015007
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC TÌNH BÁO.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
015
015008
4
KỸ THUẬT NGHE NHÌN ĐIỆP BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, KÍN, NÓNG, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, BỨC XẠ SÓNG ĐIỆN TỪ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015009
4
MÃ THÁM.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, MÀN HÌNH.
015
015010
4
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP.
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015011
4
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015012
4
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH.
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015013
5
TRINH SÁT ĐẶC NHIỆM
NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
015
015014
5
TRINH SÁT KỸ THUẬT.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015015
5
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015016
5
THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015017
5
ĐIỀU CHẾ SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015018
5
SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015019
6
ĐIỆP BÁO HOẠT ĐỘNG TRONG MỤC TIÊU.
NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
016
016001
4
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016002
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016003
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016004
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016005
4
KIỂM SOÁT MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016
016006
4
THU ĐO TẦN SỐ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016
016007
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016008
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016009
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016010
4
VẬN HÀNH MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016011
4
SỬA CHỮA MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016012
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016013
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
016
016014
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016015
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016016
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016017
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016018
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016019
4
NHẬP SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016
016020
4
ĐỐI SOÁT SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016
016021
4
VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016
016022
4
VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016
016023
4
PHA CHẾ A XÍT
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016
016024
4
PHÓNG NẠP ĂC QUY
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016
016025
6
LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016
016026
6
SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016
016027
6
BẢO DƯỠNG CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
017
017001
4
CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG BÒ ĐỰC GIỐNG.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN, RÁC VÀ CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH.
017
017002
4
VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THỨC ĂN GIA SÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017
017003
4
VẬN HÀNH MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017
017004
4
CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017005
4
XỬ LÝ BỆNH PHẨM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017006
4
XỬ LÝ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017007
4
NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017008
4
NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017009
4
CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017010
4
CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017011
4
GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017012
4
GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017013
4
XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017014
4
XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017015
4
KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT VACXINE.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017
017016
4
KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017
017017
4
NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GEN VÀ TẾ BÀO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG.
LUÔN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT MẠNH GÂY ĐỘT BIẾN TẾ BÀO NHƯ COCHANDIN, IAA.
017
017018
4
SƠ CHẾ LÔNG VŨ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN TIẾP XÚC VỚI NHIỀU BỤI CHỨA VI KHUẨN NẤM VÀ SINH VẬT GÂY BỆNH.
017
017019
4
GIẾT MỔ LỢN.
CHUYÊN LÀM ĐÊM, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT.
017
017020
4
NHẶT PHÂN LOẠI XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017
017021
4
VẬN CHUYỂN XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017
017022
4
CHẾ BIẾN XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC BẨN, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VÀ H2S.
017
017023
4
KHUÂN VÁC TRONG KHO ĐÔNG LẠNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017024
4
DẬP KHUÔN TRONG KHO ĐÔNG LẠNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017025
4
ĐÓNG GÓI THỊT TRONG BUỒNG ĐÔNG LẠNH.
NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO, CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017026
4
VẬN HÀNH SỬA CHỮA MÁY LẠNH VÀ HỆ THỐNG CẤP LẠNH.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, LẠNH, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ NH3.
017
017027
5
CẤP LÔNG VŨ VÀO MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ NHIỀU NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
018
018001
4
RÈN THỦ CÔNG
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO.
018
018002
4
SƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN.
018
018003
4
NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI CÓ DÙNG HOÁ CHẤT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT CO, CO2, SO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018004
4
HÀN ĐIỆN TRONG THÙNG DÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ CO2, MN, HƠI KHÍ HÀN VÀ TIA HỒ QUANG.
018
018005
4
HÀN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ.
HÀN NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA CO2, KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
018
018006
4
HÀN THỦ CÔNG VÀNH BÁNH XE LỬA.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG VÀ HƠI CHÌ.
018
018007
4
GÕ RỈ NỒI HƠI BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018008
4
GÕ RỈ ĐẦU MÁY BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018009
4
GÕ RỈ TOA XE BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018010
4
GÕ RỈ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỶ.
LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018011
4
ĐÁNH RỈ SẮT BẰNG MÁY CẦM TAY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018
018012
4
LỒNG BĂNG ĐA BÁNH XE LỬA.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG TỪ TÍNH, NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN.
018
018013
4
SƠN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ.
LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN VÀ TÔLUEN.
018
018014
4
SƠN TOA XE.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
018
018015
4
GÒ NÓNG TÔN DẦY TỪ 4MM TRỞ LÊN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT, CO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018016
4
NGUỘI SỬA CHỮA ĐẦU MÁY XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018017
4
NGUỘI SỬA CHỮA TOA XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018018
4
MẠ KẼM.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI KHÍ ĐỘC NHƯ HCL, NH3, NH4OH, NH4CL, ZNO VÀ CHÌ
018
018019
4
KHÁM TOA XE LỬA.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018
018020
4
CHỮA TOA XE LỬA.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018
018021
4
TIỆN VÀNH BÁNH XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
018
018022
4
SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP GHI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018023
4
ĐỘT NÓNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018024
4
DẬP NÓNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018025
4
RÈN BÚA MÁY TỪ 350 KG TRỞ LÊN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018026
4
SỬA CHỮA MÁY TÀU SÔNG (Ở ÂU, ĐÀ)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẨM ƯỚT, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ.
018
018027
4
VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG, BỤI VÀ ỒN.
018
018028
4
ĐẬP CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018029
4
NGHIỀN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018030
4
SÀNG CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018031
4
TRỘN LIỆU ÉP ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018
018032
4
TRỘN LIỆU ÉP TẤM KÊ BAO NUNG ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018
018033
4
TIỆN ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018034
4
NGÂM RỬA HẠT MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018
018035
4
SẤY HẠT MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018
018036
4
HÚT SẮNG HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018037
4
SÀNG HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018038
4
PHÂN LOẠI HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018039
4
PHÁ TẢNG CORINDON.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018040
4
CHUẨN BỊ LÒ LUYỆN CORINDON.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018041
4
SẢN XUẤT CHẤT KẾT DÍNH ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018042
4
MÀI ĐÁ MÀI BẰNG MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018043
4
MÀI ĐÁ MÀI BẰNG TAY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018044
4
THỬ TỐC ĐỘ ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI.
018
018045
5
NẤU HỢP KIM CHÌ CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018
018046
5
THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018
018047
5
HÀN ĐIỆN TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018
018048
5
HÀN ĐIỆN TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018
018049
5
HÀN TRONG NỒI HƠI XITÉC.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT CHỘI, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG, CO, CO2.
018
018050
5
GÕ RỈ TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018
018051
5
GÕ RỈ TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018
018052
5
PHUN CÁT TẨY RỈ VỎ TÀU.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018
018053
5
TẨY BAVIA BẰNG HƠI ÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA BỤI, ỒN RẤT CAO VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018054
5
NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CUT-XI-NÊ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018
018055
5
NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT ĐẦU MÁY XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018
018056
5
SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018
018057
5
SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018
018058
5
NUNG ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THỦ CÔNG, RẤT NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2.
018
018059
5
LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, ỒN VÀ KHÍ CO.
019
019001
4
TIỆN, PHAY, BÀO, CƯA PHÍP.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019
019002
4
TIỆN, PHAY, BÀO, BAKELIT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019
019003
4
SƠN TĨNH ĐIỆN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, THIẾU KHÔNG KHÍ.
019
019004
4
VẬN HÀNH BÚA MÁY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, RUNG ĐỘNG LỚN, VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
019
019005
4
MẠ KIM LOẠI VÀ XYANUA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ
019
019006
4
SƠN LÕI TÔN SILÍC
TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019
019007
4
SẤY LÕI TÔN SILÍC
TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019
019008
4
HÀN ĐIỆN, HÀN HƠI
TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019009
4
MÀI KHÔ KIM LOẠI
TIẾP XÚC VỚI BỤI ĐÁ, BỤI KIM LOẠI, RUNG VÀ ỒN.
019
019010
4
BẢ MA TÍT VÀ SƠN XÌ THÂN MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN VÀ HƠI XĂNG.
019
019011
4
TIỆN GANG.
BỤI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
019
019012
4
ĐẬP GANG BẰNG TAY.
NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG.
019
019013
4
PHA TRỘN CÁT, ĐẤT SÉT ĐỂ LÀM KHUÔN ĐÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ BỤI.
019
019014
4
PHÁ KHUÔN ĐÚC BẰNG CHẦY HƠI.
NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, RUNG.
019
019015
4
SÀNG CÁT BẰNG MÁY ĐỀ LÀM KHUÔN ĐÚC.
NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
019
019016
4
ÉP NHỰA BAKÊLÍT.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019017
4
SẤY KHUÔN, RUỘT KHUÔN ĐÚC BẰNG LÒ THAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019018
4
VẬN HÀNH MÁY ĐỘT DẬP KIM LOẠI.
NÓNG, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
019
019019
4
LÁI CẦU TRỤC TRONG PHÂN XƯỞNG ĐÚC CƠ KHÍ.
NÓNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
019
019020
4
TIỆN GANG VÀ CAO SU RULÔ XÁT GẠO.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG, BỤI CAO SU.
019
019021
4
KÉO DÂY ĐỒNG VÀ NHÔM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN LỚN.
019
019022
4
NUNG ĐỒNG, NHÔM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019023
4
ÉP ĐỊNH HÌNH ĐỒNG, NHÔM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019024
4
TRÁNG, SƠN CÁCH ĐIỆN DÂY ĐIỆN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019025
4
TẠO HẠT NHỰA PVC, PP, PE.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019026
4
BỌC DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA PVC, PP, PE.
CHỊU TÁC ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019027
4
NẤU GANG TRONG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019
019028
4
ĐÚC GANG TRONG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019
019029
4
LÀM SẠCH VẬT ĐÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019
019030
4
ĐÚC ÁP LỰC KIM LOẠI (NHÔM, ĐỒNG).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019
019031
4
HÀN THIẾC THÙNG THUỐC TRỪ SÂU.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ HOÁ CHẤT TRỪ SÂU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
019
019032
4
KÉO DÂY THÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019
019033
4
CUỘN DÂY THÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019
019034
4
LẤY MẪU QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC NÓNG, BỤI, AS, CO, MG.
019
019035
4
PHÂN TÍCH QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC NÓNG, BỤI, AS, CO, MG.
019
019036
4
BẢO QUẢN QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019
019037
4
XẾP DỠ QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019
019038
4
ĐÓNG GÓI QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019
019039
4
SỬA CHỮA CƠ, ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THIẾC, ZNO, SB, TUYỂN TỪ, TUYỂN NỔI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
019
019040
4
SẤY QUẶNG CRÔM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, CRÔM, SIO2.
019
019041
4
ĐÓNG BAO QUẶNG CRÔM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, CRÔM, SIO2.
019
019042
4
KHAI THÁC THỦ CÔNG QUẶNG KIM LOẠI MÀU.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI.
019
019043
4
NHÚNG DUNG DỊCH XILEN KÌM ĐIỆN.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, XILEN, DẦU THÔNG VÀ XĂNG.
019
019044
4
ÉP GEN KÌM ĐIỆN.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, KHÍ ĐỘC.
019
019045
5
NẤU ĐÚC PHÔI NHÔM, ĐỒNG ĐỂ CÁN DÂY ĐIỆN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019046
5
NẤU LUYỆN ĂNGTIMON BẰNG LÒ PHẢN XẠ
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019
019047
5
NẤU THIẾC CÓ ASEN BẰNG LÒ PHẢN XẠ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019
019048
5
LUYỆN THIẾC CÓ ASEN BẰNG LÒ PHẢN XẠ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019
019049
5
THIÊU KHỬ KHÍ ASEN, LƯU HUỲNH TRONG QUẶNG THIẾC, QUẶNG ĂNGTIMON.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, AS, CO, SIO2, CHÌ VÀ SB.
019
019050
5
LUYỆN QUẶNG CHÌ
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, CHÌ VÀ SB.
019
019051
5
TUYỂN NỔI QUẶNG KIM LOẠI MẦU, THUỶ LUYỆN KIM LOẠI ( HOÀ, TÁCH, NGÂM, CHIẾT)
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC H2SO4, CUSO4, ZNSO4, CLO VÀ SB.
019
019052
5
NẤU ZNO THÀNH BỘT BẰNG LÒ PHẢN XẠ, LÒ QUAY
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, PB, CO, ZNO.
019
019053
5
LUYỆN ZNO THÀNH BỘT BẰNG LÒ PHẢN XẠ, LÒ QUAY
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, PB, CO, ZNO.
019
019054
5
VẬN HÀNH THIẾT BỊ THU BỤI KIM LOẠI MẦU TRONG BUỒNG BỤI TĨNH ĐIỆN ZNO.
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ,
019
019055
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU BỤI KIM LOẠI MẦU TRONG BUỒNG BỤI TĨNH ĐIỆN ZNO.
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ,
019
019056
5
NẤU RÓT KIM LOẠI
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019057
5
NUNG LIÊN TỤC PHÔI CÁN THÉP
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019
019058
5
ĐÚC LIÊN TỤC PHÔI CÁN THÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
020
020001
4
MÃ DỊCH MẬT MÃ
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020002
4
NGHIÊN CỨU MÁY MẬT MÃ
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020003
4
CHẾ THỬ MÁY MẬT MÃ
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020004
4
THỬ NGHIỆM MÁY MẬT MÃ
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020005
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020006
4
CHẾ THỬ SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020007
4
THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020
020008
4
SẢN XUẤT MẠCH IN CỦA MÁY MẬT MÃ
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: AXÍT HCL, XIANUA, AMÔNIẮC...
020
020009
4
NẤU ĐÚC CHÌ, NHỰA
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020
020010
4
TẨY RỬA CHỮ CHÌ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020
020011
4
TẨY RỬA CHỮ NHỰA.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020
020012
4
VẬN HÀNH MÁY IN TYPO
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ
020
020013
4
VẬN HÀNH MÁY ỐP SÉT IN CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ
020
020014
4
ĐÓNG XÉN THỦ CÔNG CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI GIẤY VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ TÀI LIỆU MẬT MÃ.
020
020015
5
NẤU LÔ, NẤU SƠN TỔNG HỢP
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
020
020016
5
KEO QUÉT, GẮN, PHỦ CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
021
021001
4
XÌ FORMON VÀO DA SƠN XÌ DA.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT CÓ NỒNG ĐỘ CAO.
021
021002
4
THUỘC DA BẰNG TANIN VÀ CRÔM.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC BẨN THỈU, HÔI THỐI CÓ NHIỀU LOẠI VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (CRÔM).
021
021003
4
BẢO QUẢN DA TƯƠI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021
021004
4
SƠ CHẾ DA TƯƠI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021
021005
4
PHA CHẶT DA TƯƠI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021
021006
4
DÁN DA BẰNG CỒN LÀM GÔNG, ĐAI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
021
021007
4
ĐỨNG MÁY KÉO SỢI CON.
KHI LÀM VIỆC ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, NÓNG VÀ ỒN CAO.
021
021008
4
ĐỨNG MÁY DỆT THOI.
ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO.
021
021009
4
CĂNG SẤY DA, TY DA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
021
021010
4
CÁN, LUYỆN CAO SU TRONG SẢN XUẤT GIẦY DÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI, KHÍ ĐỘC SO2VÀ H2S.
021
021011
4
HẤP DA CHÂN KHÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG.
021
021012
4
HẤP LƯU HOÁ GIẦY, DÉP CAO SU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO.
021
021013
4
MÀI NHẴN MẶT DA, LẠNG DA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
021
021014
4
PHẾT KEO ĐẾ VÀ MŨ GIẦY.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ.
021
021015
4
SƠN, IN DA VÀ PHA CHẾ HOÁ CHẤT ĐỂ SƠN, IN DA.
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ.
021
021016
4
VẬN HÀNH MÁY GÒ GIẦY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
021
021017
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY THUỘC DA.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH.
022
022001
4
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC Ở CÁC KHÂU SỬ DỤNG AXÍT VÔ CƠ MẠNH, KIỀM MẠNH, CỒN, TINH DẦU THÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, CỒN TINH DẦU THÔNG VÀ NÓNG.
022
022002
4
NUÔI VÀ LẤY NỌC RẮN ĐỘC.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, CHỊU MÙI HÔI THỐI, TANH BẨN.
022
022003
4
SẢN XUẤT CLORAL VÀ CLORAMIN.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: CL2, HCL, H2SO4.
022
022004
4
HOÀ TAN CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022005
4
CÔ CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022006
4
VỚT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022007
4
VẨY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022008
4
RỬA CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022009
4
SẤY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022010
4
XAY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022011
4
RÂY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022012
4
ĐÓNG GÓI CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022013
4
CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ CÁC HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, BỤI, NÓNG.
022
022014
4
CHUYÊN NẤU CAO THẢO MỘC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG.
022
022015
4
CHUYÊN NẤU CAO ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG.
022
022016
4
BĂM DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022017
4
CHẶT DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022018
4
SAO DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022019
4
TẨM DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022020
4
PHƠI DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022021
4
SẤY DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022022
4
CHẢI MỐC DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022
022023
4
XAY CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022
022024
4
RÂY CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022
022025
4
NHÀO TRỘN CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022
022026
4
PHA CHẾ CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022
022027
4
VẬN HÀNH MÁY DẬP VÀ BAO VIÊN THUỐC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022
022028
4
PHA CHẾ DẦU NƯỚC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022
022029
4
PHA CHẾ CAO XOA.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022
022030
4
ĐÓNG THUỐC DẦU NƯỚC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022
022031
4
ĐÓNG THUỐC CAO XOA.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022
022032
4
PHA CHẾ THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG.
PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022
022033
4
ĐÓNG THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG.
PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022
022034
4
HÀN THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG.
PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022
022035
4
ĐÓNG HÀN KHÁNG SINH Ở DẠNG BỘT.
PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022
022036
4
SẢN XUẤT CÁC LOẠI THUỐC TỪ PHỦ TẠNG, THUỐC SUBTILIT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, VI KHUẨN GÂY BỆNH.
022
022037
4
VẬN HÀNH MÁY CẤT NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO.
022
022038
4
CHUYÊN Ủ ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022
022039
4
CHUYÊN KÉO ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022
022040
4
CHUYÊN RỬA ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022
022041
4
CHUYÊN VẨY ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022
022042
4
CHIẾT XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022043
4
SẢN XUẤT THỬ CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022044
4
CHUYÊN BỐC VÁC THỦ CÔNG NGUYÊN LIỆU, DƯỢC LIỆU.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022045
4
CHUYÊN BỐC VÁC THỦ CÔNG DƯỢC PHẨM.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022046
4
TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022047
4
TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022048
4
TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022
022049
4
THỦ KHO KIÊM BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU, DƯỢC LIỆU ĐỘC A, B.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG VÀ BỤI.
022
022050
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP.
022
022051
5
SẢN XUẤT CAO THUỐC PHIỆN VÀ CÁC DẪN XUẤT TỪ CAO THUỐC PHIỆN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC PHIỆN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG.
022
022052
5
SẢN XUẤT ETE.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ETE, THUỶ NGÂN, CỒN, AXÍT, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH.
022
022053
5
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC CÓ SỬ DỤNG DUNG MÔI HỮU CƠ.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM.
022
022054
5
SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINH
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC, DỄ GÂY DỊ ỨNG VÀ GÂY KHÁNG THUỐC.
022
022055
5
SẢN XUẤT ARTEMISININ VÀ CÁC DẪN SUẤT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, XĂNG, GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI SẮC TỐ DA
022
022056
5
CHUYÊN BÀO CHẾ SẢN XUẤT THUỐC ĐỘC BẢNG A, B.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC DƯỢC, DUNG MÔI HỮU CƠ, VÔ CƠ, NÓNG, BỤI, ỒN.
022
022057
5
CHUYÊN XAY CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
022
022058
5
CHUYÊN RÂY CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
022
022059
5
CHUYÊN PHA CHẾ CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
023
023001
4
VẬN HÀNH MÁY TÁCH HẠT
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023002
4
VẬN HÀNH MÁY CÁN BÔNG
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023003
4
CẤP NGUYÊN LIỆU CHO MÁY TÁCH HẠT
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023004
4
CẤP NGUYÊN LIỆU CHO MÁY CÁN BÔNG
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023005
4
ĐÓNG HẠT THỦ CÔNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023
023006
4
VẬN HÀNH MÁY ÉP ĐÓNG KIỆN BÔNG
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023
023007
4
BỐC BÔNG HỒI LẠI TRONG DÂY CHUYỀN SỢI
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023008
4
BỐC BÔNG HỒI LẠI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023
023009
4
VẬN HÀNH MÁY SUỐT
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023
023010
4
VẬN HÀNH MÁY BỐC SUỐT
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023
023011
4
VẬN HÀNH MÁY BỎ SUỐT (TIẾP SUỐT)
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023
023012
4
VẬN HÀNH MÁY CỬI
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023
023013
4
VẬN HÀNH MÁY MẮC SỢI
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023
023014
4
XE SỢI LEN
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023
023015
4
TỈA THẢM LEN
CÔNG VIỆC TỈ MỈ, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI
023
023016
4
SỬA THẢM LEN
CÔNG VIỆC TỈ MỈ, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI
023
023017
4
VẬN HÀNH MÁY ĐẢO SỢI
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023
023018
4
VẬN HÀNH MÁY XE CON SỢI
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023
023019
4
ĐỔ SỢI CHO MÁY THÔ
PHẢI ĐI LẠI SUỐT CA, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023020
4
BỐC SỢI MÁY ỐNG
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023021
4
VẬN HÀNH MÁY DỆT KHÍ
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023
023022
4
VẬN HÀNH MÁY DỆT NƯỚC
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023
023023
4
VẬN HÀNH MÁY DỆT KIM TRÒN
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023
023024
4
NỐI GỠ MÁY DỆT
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN ÀO
023
023025
4
NỐI TRỤC MÁY DỆT
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN ÀO
023
023026
4
VẬN HÀNH MÁY MẮC TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023027
4
VẬN HÀNH MÁY HỒ VẢI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023028
4
VẬN HÀNH MÁY SỢI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023029
4
XÂU GO TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023
023030
4
CHÂM DẦU MÁY DỆT
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023
023031
4
CHÂM DẦU MÁY SE
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023
023032
4
CHÂM DẦU MÁY HỒ
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023
023033
4
NẤU HỒ TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, ẦM VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023
023034
4
NẤU HỒ TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, ẦM VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023
023035
4
VẬN HÀNH MÁY PHÒNG CO VẢI (SANFOR) TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023
023036
4
VẬN HÀNH MÁY LÀM BÓNG VẢI TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ, HOÁ CHẤT THUỐC NHUỘM
023
023037
4
LÀM TRỤC HOA LƯỚI TRONG CÔNG ĐOẠN NHUỘM
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI HOÁ CHẤT VÀ BỤI
023
023038
4
MAY KHUYẾT TONG MAY CÔNG NGHIỆP
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI
023
023039
4
MAY CÚC (KHUY NÚT) TRONG MAY CÔNG NGHIỆP
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI
023
023040
4
VẬN HÀNH MÁY THỔI FORM TRONG DÂY CHUYỀN MAY
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, ẨM
023
023041
4
CẮT VẢI TRONG CÔNG NGHỆ MAY
ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG VÀ BỤI BÔNG
023
023042
4
VẬN CHUYỂN VẢI TRONG KHO NGUYÊN LIỆU
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023043
4
VẬN CHUYỂN SỢI TRONG KHO NGUYÊN LIỆU
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023044
4
VẬN CHUYỂN VẢI TRONG KHO SẢN PHẨM
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023045
4
VẬN CHUYỂN SỢI TRONG KHO SẢN PHẨM
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023046
4
VẬN CHUYỂN VẢI GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT; NHUỘM, MAY
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023047
4
VẬN CHUYỂN SỢI GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT; NHUỘM, MAY
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023
023048
4
KIỂM GẤP TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ MÙI HOÁ CHẤT
023
023049
4
KIỂM GẤP TRONG DÂY CHUYỀN MAY
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ MÙI HOÁ CHẤT
023
023050
4
ĐÓNG KIỆN TRONG DÂY CHUYỀN DỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023051
4
ĐÓNG KIỆN TRONG DÂY CHUYỀN MAY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023
023052
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY SỢI
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023053
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY DỆT
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023054
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY NHUỘM
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023055
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY MAY
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023056
4
VỆ SINH NỀN XƯỞNG NHUỘM
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023057
4
VỆ SINH NỀN XƯỞNG IN HOA
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023
023058
4
MÀI SUỐT DA (CAO SU)
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023
023059
4
THAY DÂY DA
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023
023060
4
BẢO DƯỠNG SUỐT DA (CAO SU)
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023
023061
4
THÁO DÂY DA
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023
023062
4
DÁN DÂY DA
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023
023063
4
SỬA CHỮA ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, NÓNG; TIẾP XÚC VỚI NH3, HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM
023
023064
4
SỬA CHỮA LƯỢC MÁY DỆT
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI RỈ, HƠI NHỰA ĐƯỜNG NÓNG, KEO VÀ HOÁ CHẤT
023
023065
4
CHẾ TẠO LƯỢC MAÝ DỆT
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI RỈ, HƠI NHỰA ĐƯỜNG NÓNG, KEO VÀ HOÁ CHẤT
023
023066
4
THÍ NGHIỆM THUỐC NHUỘM
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI; NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CAO
023
023067
4
PHÂN TÍCH HOÁ CHẤT THUỐC NHUỘM
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI; NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CAO
023
023068
4
VẬN HÀNH MÁY CUNG BÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023
023069
4
VẬN HÀNH MÁY CHẢI CÚI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023
023070
4
VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SỢI.
ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG NÓNG, BỤI VÀ ỒN.
023
023071
4
VỆ SINH MÁY CHẢI, DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT, NHUỘM.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, DẦU MỠ.
023
023072
4
ĐỔ SỢI CHO MÁY SỢI CON.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
023
023073
4
ĐỔ SỢI CHO MÁY SE.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
023
023074
4
VẬN HÀNH MÁY HỒ SỢI DỌC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023
023075
4
VẬN HÀNH MÁY DỆT KIẾM.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI.
023
023076
4
VẬN HÀNH MÁY SẤY VĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023077
4
VẬN HÀNH MÁY SẤY CUỘN VẢI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023078
4
VẬN HÀNH MÁY ĐỐT LÔNG, NẤU TẨY VẢI BẰNG NAOH, CL2.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023079
4
VẬN CHUYỂN KIỆN BÔNG, KIỆN VẢI, TRỤC SỢI, TRỤC VẢI, HOÁ CHẤT, THUỐC NHUỘM.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023080
4
VẬN HÀNH MÁY GIẶT, NHUỘM LIÊN HỢP.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT.
023
023081
4
VẬN HÀNH MÁY IN HOA TRÊN TRỤC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023082
4
VẬN HÀNH MÁY IN HOA TRÊN LƯỚI.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023083
4
VẬN HÀNH MÁY CÀO LÔNG.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
023
023084
4
NHUỘM LEN, SỢI TỔNG HỢP.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM.
023
023085
4
HẤP LEN, SỢI TỔNG HỢP.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM.
023
023086
4
DỆT LEN THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
023
023087
4
GIẶT QUẦN BÒ.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023088
4
TẨY QUẦN BÒ.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023089
4
MÀI QUẦN BÒ.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023090
4
MAY CÔNG NGHIỆP.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023
023091
4
SỬA CHỮA MÁY SỢI, DỆT, NHUỘM TẠI PHÂN XƯỞNG.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023
023092
4
ĐÚC CHÌ CHÂN KIM.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI CHÌ.
023
023093
4
MÀI ỐNG CÔN GIẤY.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
      xóa 16 mã nghề từ số 023094 đến 023109 theo văn bản 723/BHXH-CĐ ngày 16/11/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh.
024
024001
4
THỦ KHO LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, KÉM THÔNG THOÁNG, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC CHỐNG MỐI, MỌT.
024
024002
4
BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, KÉM THÔNG THOÁNG, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC CHỐNG MỐI, MỌT.
024
024003
4
THỦ KHO XĂM, LỐP
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE)
024
024004
4
BẢO QUẢN XĂM, LỐP DỰ TRỮ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE)
024
024005
4
THỦ KHO XE MÁY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024
024006
4
THỦ KHO THIẾT BỊ KIM KHÍ DỰ TRỮ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024
024007
4
BẢO QUẢN XE MÁY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024
024008
4
BẢO QUẢN THIẾT BỊ KIM KHÍ DỰ TRỮ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024
024009
4
THỦ KHO, BẢO QUẢN VẬT TƯ, THIẾT BỊ CỨU HỘ, CỨU NẠN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE), TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, XĂNG...
024
024010
5
PHUN THUỐC PHÒNG VÀ DIỆT CÔN TRÙNG TRONG CÁC KHO DỰ TRỮ
TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (NHƯ MALATHION SUMITHION, NHÔM PHỐT PHÁT...)
025
025001
4
SOÁT VÉ TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ CẦU, ĐƯỜNG
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025
025002
4
ĐIỀU HÀNH XE TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ CẦU, ĐƯỜNG
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025
025003
4
SOÁT VÉ TẠI BẾN PHÀ
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025
025004
4
ĐIỀU HÀNH XE TẠI BẾN PHÀ
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025
025005
4
DỪNG XE, HƯỚNG DẪN XE LÊN BÀN CÂN TẠI CÁC TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...)
025
025006
4
SỬA CHỮA CẦN CẨU TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025
025007
4
SỬA CHỮA MÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025
025008
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THI CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025
025009
4
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (NẤU ĂN, PHỤC VỤ ĂN UỐNG, DỌN DẸP, VỆ SINH TOA, GIƯỜNG NẰM) TRÊN CÁC ĐOÀN TẦU HOẢ CHỞ KHÁCH
PHẢI KIÊM NHIỆM NHIỀU VIỆC, CÔNG VIỆC VẤT VẢ, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG THEO TẦU SUỐT NGÀY ĐÊM. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, RUNG VÀ KHÍ HẬU THAY ĐỔI CỦA CÁC MIỀN TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN
026
026001
4
NGHIỀN VÔI VÀ THAN ĐỂ LUYỆN ĐẤT ĐÈN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026002
4
ĐÓNG THÙNG ĐẤT ĐÈN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026003
4
VẬN HÀNH LÒ HƠI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026
026004
4
VẬN HÀNH LÒ SẤY QUẶNG APATÍT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026
026005
4
VẬN HÀNH LÒ SẤY QUẶNG PYRÍT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026
026006
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG PYRÍT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026007
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG APATÍT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026008
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG LƯU HUỲNH.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026009
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG THAN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026010
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI CÁC SẢN PHẨM AXÍT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026011
4
LÁI CẨU TRỤC CHUYỂN QUẶNG PYRÍT.
ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026012
4
LÁI CẨU TRỤC CHUYỂN QUẶNG APATÍT.
ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026
026013
4
NGHIỀN PHỤ GIA ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN NPK.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026014
4
SẤY PHÂN NPK.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026
026015
4
VÊ VIÊN PHÂN NPK.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026
026016
4
ĐÓNG BAO PHÂN NPK.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026
026017
4
ĐÓNG BAO SUPE LÂN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026
026018
4
KHÂU BAO SUPE LÂN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026
026019
4
BỐC VÁC SUPE LÂN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026
026020
4
CÁN MỎNG MÀNG PVC.
TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026
026021
4
CÁN MÀNG MỎNG PP.
TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026
026022
4
CÁN MÀNG MỎNG PE.
TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026
026023
4
ÉP SUẤT CÁC SẢN PHẨM CAO SU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, ỒN VÀ HƠI XĂNG DẦU.
026
026024
4
THÀNH HÌNH CÁC SẢN PHẨM CAO SU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, ỒN VÀ HƠI XĂNG DẦU.
026
026025
4
CÁN TRÁNG CAO SU.
ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, XĂNG VÀ SO2.
026
026026
4
CÁN HÌNH VẢI CAO SU.
ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, XĂNG VÀ SO2.
026
026027
4
XỬ LÝ TANH TRONG SẢN XUẤT LỐP CÁC LOẠI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, XĂNG VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ SYLEN.
026
026028
4
VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN ĐẤT ĐÈN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
026
026029
4
PHÂN LOẠI TẤM CỰC CHÌ SẢN XUẤT ẮC QUY.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI CHÌ.
026
026030
4
SÀNG HOÁ CHẤT, PHỐI LIỆU CAO SU.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026031
4
SẤY HOÁ CHẤT, PHỐI LIỆU CAO SU.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026032
4
CHẾ TẠO CAO SU TÁI SINH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026033
4
LƯU HOÁ CÁC SẢN PHẨM CAO SU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ (BENZEN) VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026034
4
ÉP SUẤT THÀNH HÌNH SĂM, LỐP ÔTÔ, MÁY BAY, MÁY KÉO.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ.
026
026035
4
TỔNG HỢP NHỰA ANKÝT SẢN XUẤT SƠN.
TIẾP XÚC VỚI PHÊNOL, BENZEN, XILEN.
026
026036
4
NẤU CÁN KẼM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI KẼM.
026
026037
4
VẬN HÀNH LÒ NUNG CỌC THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ BỤI.
026
026038
4
TRỘN BỘT CỰC DƯƠNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ BỤI
026
026039
4
TRỘN BỘT ÉP CỌC THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO VÀ BỤI THAN.
026
026040
4
SẢN XUẤT KHÍ C2H2 VÀ MUỘI AXÊTYLEN.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC VÀ BỤI THAN.
026
026041
4
VẬN HÀNH BƠM CÔ ĐẶC TRONG CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG APATÍT.
MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI AXÍT VÀ MUỐI AXÍT.
026
026042
4
VẬN HÀNH BƠM CẤP AXÍT VÀ THÙNG TIẾP XÚC TRONG CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG APATÍT.
TIẾP XÚC VỚI CÁC AXÍT MẠNH NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026043
4
TÁI SINH DỤNG DỊCH ĐỒNG.
TIẾP XÚC VỚI CÁC AXÍT VÔ CƠ MẠNH.
026
026044
4
SẢN XUẤT AMÔN BICÁCBÔNÁT.
TIẾP XÚC VỚI AXÍT MẠNH (HCL) VÀ CL2.
026
026045
4
VẬN HÀNH THÁP RỬA BẰNG DUNG DỊCH ĐỒNG, KIỀM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM.
TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT XÚT VÀ DUNG DỊCH CÁC MUỐI HỮU CƠ ĂN MÒN.
026
026046
4
ĐÓNG BÌNH NGUYÊN LIỆU KHÍ VÀ LỎNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỀU HOÁ CHẤT ĐỘC: C2H2, NH3, CO2.
026
026047
4
ĐÓNG BÌNH THÀNH PHẨM KHÍ VÀ LỎNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỀU HOÁ CHẤT ĐỘC: C2H2, NH3, CO2.
026
026048
4
ĐÓNG BAO URÊ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, NH3.
026
026049
4
BỐC XẾP URÊ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, NH3.
026
026050
4
SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ NH3.
026
026051
4
SẢN XUẤT BARI CABONÁT (BACO3).
NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, H2SO4.
026
026052
4
SẢN XUẤT CÁC MUỐI SUNFÍT.
TIẾP XÚC VỚI AXÍT H2SO4 ĐẬM ĐẶC.
026
026053
4
SẢN XUẤT TRIPOLY.
TIẾP XÚC VỚI BỤI, AXÍT H3PO4.
026
026054
4
SẢN XUẤT NƯỚC LỌC DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI CLO VÀ ZAVEN.
026
026055
4
VẬN HÀNH CẦU TRỤC BÁN THÀNH PHẦM PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
026
026056
4
VẬN HÀNH MÁY VỚT BÁN THÀNH PHẦM PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
026
026057
4
NẠP LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
TIẾP XÚC BỤI THAN ĐÁ, KHÍ CO, H2S, CO2 Ở NHIỆT ĐỘ.
026
026058
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI BÁN THÀNH PHẨM PHÂN LÂN NUNG CHẢY
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026059
4
VẬN HÀNH QUẠT GIÓ CAO ÁP, LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026
026060
4
KIỂM TRA LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC CO, FLUOR, HF.
026
026061
4
VẬN HÀNH CẦU TRỤC NẠP LIỆU MÁY SẤY.
TIẾP XÚC NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI.
026
026062
4
VẬN HÀNH MÁY SẤY THÙNG QUAY SẢN XUẤT PHÂN LÂN.
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI.
026
026063
4
VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THÀNH PHẨM PHÂN LÂN.
TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026
026064
4
VẬN HÀNH LÒ ĐỐT CẤP NHIỆT CHO MÁY SẤY.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO.
026
026065
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI THÀNH PHẨM PHÂN LÂN.
TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026
026066
4
VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO PHÂN LÂN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO VÀ ỒN.
026
026067
4
BỐC XẾP BAO PHÂN LÂN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026
026068
4
VẬN CHUYỂN BAO PHÂN LÂN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026
026069
4
VẬN HÀNH MÁY ĐẬP QUẶNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN LÂN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG BỤI VÀ ỒN.
026
026070
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN LÂN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ ỒN.
026
026071
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ SÀNG TUYỂN NGUYÊN LIỆU KHÔ, ƯỚT TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC BỤI, ỒN.
026
026072
4
SÀNG TUYỂN THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026
026073
4
VẬN CHUYỂN THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026
026074
4
VẬN CHUYỂN BỤI LÒ CAO TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC CỦA KHÓI LÒ CAO.
026
026075
4
ÉP BÁNH QUẶNG APATÍT MỊN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN.
LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI.
026
026076
4
ÉP BÁNH THAN CÁM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN.
LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI.
026
026077
4
ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NACL SẢN XUẤT NAOH.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ CLO VÀ DUNG DỊCH BÃO HOÀ.
026
026078
4
CÔ ĐẶC XÚT NAOH.
TIẾP XÚC VỚI XÚT ĂN DA.
026
026079
4
SỬA CHỮA THÙNG ĐIỆN GIẢI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NAOH.
TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ: NAOH, AXÍT.
026
026080
4
SẢN XUẤT PHÈN.
TIẾP XÚC VỚI BỤI, AXÍT H2SO4, KHÍ SO2 VÀ SO3.
026
026081
4
TRỘN ƯỚT THUỐC BỌC QUE HÀN.
TIẾP XÚC VỚI BỤI MNO2, SIO2.
026
026082
4
ÉP BÁNH THUỐC BỌC QUE HÀN.
TIẾP XÚC VỚI BỤI MNO2, SIO2.
026
026083
4
SẤY QUE HÀN BẰNG LÒ ĐIỆN.
TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI FRI.
026
026084
4
GIA CÔNG LÀM SẠCH BỀ MẶT LÕI QUE HÀN ĐIỆN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI SẮT VÀ AXÍT.
026
026085
4
NGHIỀN MẦU.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026086
4
CÁN MẦU.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026087
4
KHUẤY MẦU.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026088
4
TRỘN MẦU.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026089
4
PHA MẦU.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026090
4
ĐÓNG HỘP SƠN.
TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026
026091
4
NẤU SI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, DỄ CHÁY, ĐỘC HẠI.
026
026092
4
NẤU SÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, DỄ CHÁY, ĐỘC HẠI.
026
026093
4
TUYỂN CHỌN MANGAN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỌNG LỰC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI MANGAN.
026
026094
4
VẬN HÀNH MÁY ĐẠP, SÀNG QUẶNG MANGAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026
026095
4
CẮT VẢI, DÁN ỐNG, LỐP MÁY BAY, MÁY KÉO, ÔTÔ, MÔ TÔ.
TIẾP XÚC VỚI XĂNG, DUNG MÔI HỮU CƠ.
026
026096
4
CHẾ TẠO ỐNG CAO SU CHỊU ÁP LỰC.
NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT XÚC TÁC, LƯU HUỲNH.
026
026097
4
ĐỤC KHUÔN MẪU LỐP CÁC LOẠI
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI KIM LOẠI.
026
026098
4
SẢN XUẤT BỘT CACO3.
TIẾP XÚC VỚI BỤI SIO2, SỮA VÔI.
026
026099
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI XÍCH TRONG TUYỂN QUẶNG APTÍT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI.
026
026100
4
VẬN HÀNH BĂNG TẢI CAO SU TRONG TUYỂN QUẶNG APATÍT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI.
026
026101
4
VẬN HÀNH MÁY SÀNG ƯỚT TUYỂN QUẶNG APATÍT.
NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ RUNG.
026
026102
4
VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN PHÂN CẤP TUYỂN QUẶNG APATÍT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026
026103
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIẾP THUỐC TUYỂN QUẶNG APATÍT.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026104
4
PHA CHẾ THUỐC TUYỂN NỔI QUẶNG APATÍT.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026105
4
VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY LỌC THÀNH PHẨM QUẶNG APATÍT.
TIẾP XÚC DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ AXÍT.
026
026106
4
VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY SẤY THÀNH PHẨM QUẶNG APATÍT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, NHIỆT ĐỘ CAO.
026
026107
4
SẢN XUẤT ỐNG PVC CÁC LOẠI.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, HƠI VÀ KHÍ ĐỘC.
026
026108
4
VẬN HÀNH MÁY DỆT BAO PP, PE CÁC LOẠI.
ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026
026109
4
VẬN HÀNH NỒI HƠI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
TIẾP XÚC VỚI BỤI, KHÓI TỪ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU, CÁC LOẠI DẦU NHỚT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
026
026110
4
VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ HOÁ CHẤT.
026
026111
4
SỮA CHỮA CƠ, ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026
026112
4
BỌC LÓT CHỐNG ĂN MÒN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026113
4
SỬA CHỮA HỆ THỐNG, THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026
026114
4
VẬN HÀNH BƠM CÁC DUNG DỊCH AXÍT, BAZƠ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC AXÍT VÀ BAZƠ ĐỘC HẠI
026
026115
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC.
026
026116
4
CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
XỬ LÝ NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026117
4
SẢN XUẤT CÁC HOÁ CHẤT TINH KHIẾT.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
026
026118
4
VẬN HÀNH MÁY TUYỂN NỔI QUẶNG NGUYÊN LIỆU.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG.
026
026119
4
VẬN HÀNH MÁY CẤP THUỐC TUYỂN.
TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ AXÍT.
026
026120
4
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG KEM.
THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT, BỤI ĐỘC.
026
026121
4
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG BỘT.
THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT, BỤI ĐỘC.
026
026122
5
VẬN HÀNH TRẠM BƠM NƯỚC THẢI (THẢI NHIỄM DẦU, THẢI BẨN); TRẠM BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC Ở ĐỘ SÂU TỪ - 10M ĐẾN - 20M; TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, CHẤT THẢI ĐỘC HẠI, VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC.
026
026123
5
SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ HOÁ (XỬ LÝ NƯỚC, KHỬ MUỐI, TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH).
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TIẾNG ỒN VÀ BỤI.
026
026124
5
VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ HOÁ (XỬ LÝ NƯỚC, KHỬ MUỐI, TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH).
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TIẾNG ỒN VÀ BỤI.
026
026125
5
SẢN XUẤT CO2 LỎNG, RẮN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, HOÁ CHẤT (CO2 LỎNG, RẮN, NỒNG ĐỘ CAO; THUỐC TÍM: H2S) VÀ MÁY NÉN KHÍ CO2 ÁP SUẤT CAO.
026
026126
5
THU HỒI DẦU BÔI TRƠN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026
026127
5
LỌC DẦU BÔI TRƠN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026
026128
5
TÁI SINH DẦU BÔI TRƠN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026
026129
5
THẢI XỈ NÓNG LÒ HƠI NHIỆT
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN NHIỆT LỚN, BỤI XỈ THAN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
026
026130
5
THỦ KHO BÌNH (CHAI) CHỊU ÁP LỰC (O2, N2, CO2 LỎNG, NH3 LỎNG).
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC BÌNH CHỨA KHÍ CÓ ÁP SUẤT CAO, DỄ CHÁY NỔ, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
026
026131
5
NHẶT THAN THỦ CÔNG TẠI BÃI XỈ THẢI CỦA LÒ KHÍ HOÁ THAN.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, H2S.
026
026132
5
KHAI THÁC THAN BÙN.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CÁC HỒ LẮNG THAN BÙN, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NHIỆT ĐỘ, HƠI ẨM, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, CO2, NH3, H2S.
026
026133
5
VẬN CHUYỂN THAN BÙN.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CÁC HỒ LẮNG THAN BÙN, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NHIỆT ĐỘ, HƠI ẨM, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, CO2, NH3, H2S.
026
026134
5
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT TỪ KHÍ HOÁ THAN.
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾNG ỒN LỚN; TIẾP XÚC VỚI THIẾT BỊ CÓ ÁP SUẤT CAO, PHÁT SINH HƠI KHÍ ĐỘC CO, CO2, NH3, H2S.
026
026135
5
SẢN XUẤT NA2SIFE.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC (HF), ỒN VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
026
026136
5
ĐÓNG BAO NA2SIFE.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC (HF), ỒN VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
026
026137
5
NGHIỀN QUẶNG APATÍT, PYRÍT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026138
5
ĐÓNG BAO BỘT APATÍT.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026139
5
VẬN HÀNH LÒ, CẤP QUẶNG PYRÍT VÀO LÒ TẦNG SÔI SẢN XUẤT AXÍT H2SO4.
LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO CẠNH LÒ, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI BỤI, ỒN VÀ KHÍ SO2 NỒNG ĐỘ CAO.
026
026140
5
VẬN HÀNH BƠM BÌNH AXÍT H2SO4.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN.
026
026141
5
VẬN HÀNH ĐÓNG BÌNH AXÍT H2SO4.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN.
026
026142
5
LỌC BỤI ĐIỆN SẢN XUẤT AXÍT H2SO4.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN CAO.
026
026143
5
SẢN XUẤT ẮC QUY: LUYỆN CHÌ TÁI SINH; NGHIỀN BỘT CHÌ, ĐÚC CHÌ; TRỘN TRÁT BAO CHÌ; CẮT MÀI, SẤY TẤM CỰC CHÌ; HÀN CHÙM CỰC, CẦU TIẾP; HOÁ THÀNH TẤM CỰC CHÌ; LẮP RÁP ẮC QUY.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, NÓNG VÀ BỤI CHÌ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026144
5
NGHIỀN BỘT PUZÔLAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026145
5
LUYỆN ĐẤT ĐÈN.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN, CO2, CO VÀ BỤI CÓ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026146
5
LUYỆN CAO SU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, SO2, H2S.
026
026147
5
VẬN HÀNH LÒ KHÍ HOÁ THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM.
LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CO VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026
026148
5
SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÒ KHÍ HOÁ THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI CO.
026
026149
5
TỔNG HỢP AMÔNIẮC (NH3) TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM.
ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NH3 NỒNG ĐỘ CAO.
026
026150
5
VẬN HÀNH MÁY NÉN CAO ÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, NH3 NỒNG ĐỘ CAO.
026
026151
5
VẬN HÀNH BƠM TRUNG CAO ÁP AMÔNIẮC VÀ PHÂN GIẢI URÊ.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, TIẾP XÚC VỚI NH3.
026
026152
5
CÔ ĐẶC TẬP TRUNG URÊ.
TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026153
5
TẠO HẠT TẬP TRUNG URÊ.
TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026154
5
KHỐNG CHẾ TẬP TRUNG URÊ.
TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026155
5
SẢN XUẤT AXÍT SALIXILIC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026
026156
5
SẢN XUẤT HNO3
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026
026157
5
SẢN XUẤT H3PO4
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026
026158
5
TRUNG HOÀ SUPE LÂN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026
026159
5
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÁP RỬA KHÍ NGUYÊN LIỆU.
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI SO2, SO3 VÀ H2SO4.
026
026160
5
SẤY HẤP THỤ KHÍ SO2 VÀ SO3 TRONG SẢN XUẤT AXÍT SO2.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI H2SO4, SO3.
026
026161
5
VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIẾP XÚC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXÍT H2SO4.
TIẾP XÚC VỚI SO2, SO3.
026
026162
5
SẢN XUẤT ÔXÍT SẮT TRONG KHU VỰC SẢN XUẤT SUPE PHỐT PHÁT
TIẾP XÚC NÓNG, BỤI FE2SO3 VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026
026163
5
TRÍCH LY AXÍT H3PO4 TỪ SUPE LÂN
TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ CÁC HỢP CHẤT CHỨA FLO.
026
026164
5
VẬN HÀNH TỜI NẠP LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY
ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CO, CO2, H2S
026
026165
5
RA LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY
TIẾP XÚC VỚI CO, FLUOR VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
026
026166
5
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÁP HẤP THỤ KHÍ THẢI LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC HF, SIF4, SỮA VÔI, SỈ LÒ.
026
026167
5
VẬN HÀNH LÒ ĐỐT GIÓ NÓNG (CO) TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CO, XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC NHIỆT ĐỘ CAO.
026
026168
5
SẢN XUẤT PHỤ GIA THUỐC TRỪ SÂU.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI ĐỘC, SIO2 VÀ CÁC ÔXÍT KIM LOẠI.
026
026169
5
HOÁ LỎNG AXÍT HCL TINH KHIIẾT
TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026
026170
5
ĐÓNG BÌNH CLO
TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026
026171
5
SẢN XUẤT AXÍT HCL TINH KHIẾT
TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026
026172
5
XỬ LÝ CLO THỪA
ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI KHÍ CLO RẤT ĐỘC
026
026173
5
NGHIỀN SÀNG THUỐC BỌC QUE HÀN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026
026174
5
SẤY THUỐC BỌC QUE HÀN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026
026175
5
XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU THUỐC BỌC QUE HÀN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026
026176
5
CÂN PHỐI LIỆU THUỐC BỌC QUE HÀN
TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC
026
026177
5
TRỘN KHÔ THUỐC BỌC QUE HÀN
TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC
026
026178
5
SẤY QUẶNG MANGAN
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026
026179
5
NGHIỀN QUẶNG MANGAN
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026
026180
5
ĐÓNG BAO QUẶNG MANGAN
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026
026181
5
VẬN HÀNH BĂNG TẢI XÍCH DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN APATÍT
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU KHÔNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO
026
026182
5
VẬN HÀNH BĂNG TẢI CAO SU DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN APATÍT
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU KHÔNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO
026
026183
5
VẬN HÀNH MÁY SÀNG GHIT TRONG NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
026
026184
5
VẬN HÀNH MÁY ĐẬP HÀM DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN CAO.
026
026185
5
VẬN HÀNH MÁY ĐẬP BÚA DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN CAO.
026
026186
5
VẬN HÀNH MÁY BƠM BÙN DƯỚI HẦM SÂU
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, THIẾU ÁNH SÁNG, LẦY LỘI, ẨM ƯỚT, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026
026187
5
HÀN CHÌ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUÁT HOÁ CHẤT
TIẾP XÚC HƠI CHÌ NỒNG ĐỘ CAO
026
026188
5
SỬA CHỮA LÒ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HOÁ CHẤT MẠNH
026
026189
5
SỬA CHỮA THÙNG THÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HOÁ CHẤT MẠNH
026
026190
5
BỐC XẾP THAN ĐEN THỦ CÔNG
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN ( BỤI HÔ HẤP) NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026191
5
VẬN CHUYỂN THAN ĐEN THỦ CÔNG.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN ( BỤI HÔ HẤP) NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026192
5
SỬA CHỮA CỐNG NGẦM TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT PHẾ THẢI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI
026
026193
5
NẠO VÉT CỐNG NGẦM TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT PHẾ THẢI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI
026
026194
5
SẢN XUẤT HỢP CHẤT CRÔM
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026
026195
6
ĐIỀU CHẾ SUPE LÂN.
LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC (HF, SO3) NỒNG ĐỘ CAO DỄ BỊ NHIỄM ĐỘC, NGUY HIỂM.
026
026196
6
HÀN CHÌ TRONG THÙNG THÁP KÍN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI CHÌ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026
026197
6
SẢN XUẤT HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÁC LOẠI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
027
027001
4
RỬA LỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM, HƠI DẦU, NÓNG.
027
027002
4
XÚC NẠP ẮC QUY TẠI SÂN BAY, TRUNG TÂM ACC, APP.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, HƠI ĐỘC AXÍT.
027
027003
4
BẢO QUẢN SUẤT ĂN Ở KHO LẠNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI LẠNH.
027
027004
4
BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027
027005
4
BẢO VỆ SÂN ĐỖ MÁY BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027
027006
4
BẢO VỆ ĐÀI, TRẠM RADAR.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027
027007
4
THU GOM THÙNG COTAINER Ở SÂN BAY.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
027
027008
4
XẾP, ĐẶT THÙNG COTAINER Ở SÂN BAY.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
027
027009
4
MAY, MỘC CÔNG NGHIỆP MÁY BAY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN.
027
027010
4
VẬN HÀNH MÁY NẠP BÌNH CỨU HOẢ.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC CO2.
027
027011
4
SỬA CHỮA MÁY NẠP BÌNH CỨU HOẢ.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC CO2.
027
027012
4
CỨU HOẢ SÂN BAY.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027
027013
4
THỦ KHO VÀ BẢO QUẢN HOÁ CHẤT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN, BỤI.
027
027014
4
NHÂN VIÊN GIAO, NHẬN HÀNG HOÁ Ở KHO HÀNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC.
027
027015
4
HƯỚNG DẪN MÁY BAY VÀO SÂN ĐỖ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027
027016
4
ĐIỀU HÀNH BAY TẠI SÂN BAY.
CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027
027017
4
KHAI THÁC BAY TẠI SÂN BAY.
CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027
027018
4
HIỆP ĐỒNG BAY TẠI SÂN BAY.
CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027
027019
4
THÔNG BÁO BAY TẠI SÂN BAY.
CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027
027020
4
VẬN HÀNH MÁY SOI CHIẾU HÀNH LÝ, KIỂM TRA AN NINH.