Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu.

13/12/2013 04:00 PM


Thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ Tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu từ ngày 25/11/2013 tại BHXH các quận huyện.

Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh