THÔNG TIN LIÊN HỆ

01/01/2019 11:19 AM


TỔ HỖ TRỢ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm của tất cả các tổ chức I-VAN)

TỔ HỖ TRỢ THỦ TỤC THU BHXH; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I Văn phòng BHXH tỉnh An Giang
1 Dương Văn Luyên TP.CNTT (Tổ trưởng) 02963.954.170
02963.855.131
2 Nguyễn Minh Hậu Chuyên viên - P.CNTT
3 Võ Thiên Chương Chuyên viên - P.CNTT
4 Nguyễn Trần Huỳnh Chuyên viên Thu 02963.980.800
5 Lý Hồ Huỳnh Lê Chuyên viên Thu
II BHXH các huyện, thị xã, thành phố
1 BHXH TP. Châu Đốc
1.1 Thái Minh Trung PGĐ - Tổ trưởng 02962.212.723
1.2 Đặng Công Luận Tổng hợp Thu
1.3 Trần Chí Thành Chuyên viên phụ trách CNTT
3 BHXH Thị xã Tân Châu
3.1 Lê Hoài Nam PGĐ - Tổ trưởng 02963.823.228
3.2 Nguyễn Thọ Tổng hợp Thu
3.3 Nguyễn Thanh Phúc Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.530.976
4 BHXH huyện An Phú
4.1 Ngô Thiện Mỹ Dung PGĐ - Tổ trưởng 02963.511.660
4.2 Lâm Ngọc Diệu Tổng hợp Thu
4.3 Phan Bảo Duy Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.512.429
5 BHXH huyện Phú Tân
5.1 Nguyễn Hữu Triết PGĐ - Tổ trưởng 02963.827.418
5.2 Trần Thị Mai Trinh Tổng hợp Thu 02963.585.310
5.3 Nguyễn Cao Thanh Bình Chuyên viên phụ trách CNTT
6 BHXH huyện Châu Phú
6.1 Lê Minh Đức PGĐ - Tổ trưởng 02963.688.541
6.2 Nguyễn Quốc Bình Tổng hợp Thu
6.3 Nguyễn Văn Hậu Chuyên viên phụ trách CNTT
7 BHXH huyện Tịnh Biên
7.1 Bùi Hồng Tràng PGĐ - Tổ trưởng 02963.875.366
7.2 Trần Thành Đạt Tổng hợp Thu
7.3 Lại Thị Thanh Tuyền Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.740.982
8 BHXH huyện Tri Tôn
8.1 Trần Hữu Luận PGĐ - Tổ trưởng 02963.707.484
8,2 Trương Thị Như Huỳnh Tổng hợp Thu 02963.874.479
8.3 Nguyễn Quốc Khánh Chuyên viên phụ trách CNTT
9 BHXH huyện Chợ Mới
9.1 Lê Ngọc Lam PGĐ - Tổ trưởng 02963.883.074
9.2 Trương Thiện Vĩnh Tổng hợp Thu
9.3 Phan Vĩnh Thái Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.611.450
10 BHXH huyện Châu Thành
10.1 Phan Thị Hai PGĐ - Tổ trưởng 02963.836.058
10.2 Nguyễn Tuấn Anh Tổng hợp Thu
10.3 Bùi Quốc Việt Chuyên viên phụ trách CNTT
11 BHXH huyện Thoại Sơn
11.1 Ngô Chí Tâm PGĐ - Tổ trưởng 02963.712.927
11.2 Nguyễn Thị Kim Nguyên Tổng hợp Thu
11.3 Ngô Thái Phong Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.879.019

 

TỔ HỖ TRỢ THỦ TỤC CHI CHẾ ĐỘ BHXH NGẮN HẠN

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I Văn phòng BHXH tỉnh An Giang
1 Dương Văn Luyên TP.CNTT (Tổ trưởng)  
2 Võ Thiên Chương Chuyên viên - P.CNTT 02963.954.170
3 Nguyễn Minh Hậu LĐHĐ - P.CNTT 02963.855.131
4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyên viên P.CĐBHXH 02963.854.332
II BHXH các huyện, thị xã, thành phố
1 BHXH TP. Long Xuyên
1.1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.936005
1.2 Lại Văn Trung Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.953608
2 BHXH TP. Châu Đốc
2.1 Tôn Thể Vân Chuyên viên Chế độ BHXH 02962.212.723
2.2 Trần Chí Thành Chuyên viên phụ trách CNTT
3 BHXH Thị xã Tân Châu
3.1 Dương Ngọc Thanh Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.823.228
3.2 Nguyễn Thanh Phúc Chuyên viên phụ trách CNTT
4 BHXH huyện An Phú
4.1 Bùi Thị Hồng Vân Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.826.950
4.2 Phan Bảo Duy Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.512.429
5 BHXH huyện Phú Tân
5.2 Đỗ Ngọc Vẹn Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.827.418
5.3 Nguyễn Cao Thanh Bình Chuyên viên phụ trách CNTT
6 BHXH huyện Châu Phú
6.1 Bùi Thụy Huỳnh Như Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.688.541
6.2 Nguyễn Quốc Bình Chuyên viên phụ trách CNTT
7 BHXH huyện Tịnh Biên
7.1 Nguyễn Thị Kim Huệ Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.875.366
7.2 Lại Thị Thanh Tuyền Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.740.982
8 BHXH huyện Tri Tôn
8,1 Huỳnh Văn Đức Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.874.479
8.2 Nguyễn Quốc Khánh Chuyên viên phụ trách CNTT
9 BHXH huyện Chợ Mới
9.1 Trần Lê Khoa Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.883.074
9.2 Lê Thanh Thùy Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.611.450
10 BHXH huyện Châu Thành
10.1 Trần Thị Thu Hà Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.650839
10.2 Bùi Quốc Việt Chuyên viên phụ trách CNTT
11 BHXH huyện Thoại Sơn
11.1 La Thiện Đạt Chuyên viên Chế độ BHXH 02963.712.927
11.2 Nguyễn Thị Kim Nguyên Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.879.019

 

 

 

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIỄN THÔNG AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm VNPT-BHXH của VNPT)

STT Họ tên Chức danh Đơn vị SĐT
1 Hồ Thị Thắm Trưởng phòng BHDN P. KH TC-DN 0919849000
2 Phan Thị Thu Thủy Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0919271222
3 Phan Kiến Trúc Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0913877670
4 Cao Phạm Minh Thư Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0914679879
5 Nguyễn Thị Diễm Phúc Chuyên viên Kinh doanh P. KH TC-DN 0911441626
6 Dương Thị Vũ Sáng CTV Kinh doanh P. KH TC-DN 09163114115
7 Nguyễn Ngọc Tuấn Nhân viên hỗ trợ Long Xuyên 0913970388
8 Võ Thị Diễm Trinh Nhân viên hỗ trợ Tri Tôn 0888414189
9 Doãn Kim Tiền Nhân viên hỗ trợ Thoại Sơn 0913545084
10 Lê Thị Lan Chi Nhân viên hỗ trợ  Tịnh Biên 0945452225
11 Lê Thị Bích Nuôi Nhân viên hỗ trợ Châu Phú 0941859595
12 Đoàn Thị Thùy Trang Nhân viên hỗ trợ Châu Thành 0944030793
13 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nhân viên hỗ trợ Phú Tân 0817519930
14 Nguyễn Thị Xuân Hương Nhân viên hỗ trợ Chợ Mới 0943692952
15 Trần Nguyễn Nhân viên hỗ trợ Châu Đốc 0914251423
16 Huỳnh Thị Mỹ Vân Nhân viên hỗ trợ An Phú 0917017151
17 Đoàn Thúy Huỳnh Nhân viên hỗ trợ Tân Châu 0917770001

 

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIETTEL AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm V-BHXH CỦA VIETTEL)

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I VIETTEL AN GIANG  - PHÒNG KHDN VÀ TỔ CHỨC
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 0987.87.44.55
2 Nguyễn Việt Hải Kỹ thuật 0973.369.555
3 Đoàn Văn Phi Kỹ thuật 0975.719.764
II VIETTEL HUYỆN/THỊ/THÀNH
1 Viettel Long Xuyên
1.1 Trần Nguyên Vũ Chuyên Viên 0989.28.18.28
1.2 Huỳnh Thế Sơn Chuyên Viên 0985.0000.84
2 Viettel Châu Thành
2.1 Nguyễn Thứ Lễ Chuyên Viên 0988.119.110
3 Viettel Châu Phú
3.1 Phan Nhựt Linh Chuyên Viên 0985.188.388
4 Viettel Châu Đốc
4.1 Huỳnh Khải Phát Chuyên Viên 0989.79.89.79
5 Viettel An Phú
5.1 Lê Bảo Quân Chuyên Viên 0967.917.917
6 Viettel Tân Châu
6.1 Đinh Trung Kiên Chuyên Viên 0987.97.38.39
7 Viettel Phú Tân
7.1 Lâm Kinh Luật Chuyên Viên 0963.82.12.12
8 Viettel Chợ Mới
8.1 Diệp Phương Thanh Chuyên Viên 0967.847.847
9 Viettel Thoại Sơn
9.1 Bùi Vũ Trần Phú Chuyên Viên 0987.192.798
10 Viettel Tri Tôn
10.1 Trần Quang Thái Chuyên Viên 0971.7777.24
11 Viettel Tịnh Biên
11.1 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Chuyên Viên 0968.65.96.96
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN