Ban Lãnh Đạo

01/01/2017 12:00 AM


1. Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1.1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang theo chức năng nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

1.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản; công tác kế toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang theo phân cấp.

1.3. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

2.1. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật. Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông; công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Điều hành trang Website Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2.2. Thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ủy quyền, phân công.

2.3. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ

- Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

3. Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

3.1. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Tổ chức giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

- Quản lý công tác chi trả chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tư vấn chế độ, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

- Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổng hợp, hành chính, văn thư, quản trị, ISO, pháp chế.

3.2. Thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ủy quyền, phân công.

3.3. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Văn phòng.

4. Bà Trần Thị Thu Phượng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang:

4.1. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; đôn đốc thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

- Quản lý công tác cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4.2. Thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ủy quyền, phân công.

4.3. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Quản lý thu.

- Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng Công nghệ thông tin