Lịch sử hình thành

01/01/2017 12:00 AM


 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

1. Giai đoạn thành lập:

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 124QĐ/TC-CB này 17 tháng 8 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên chế năm 1995 là 50 người (trong đó Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh là 17 người và Bảo hiểm xã hội cấp huyện là 33 người), nguồn cán bộ chủ yếu nhận từ 02 ngành Lao động thương binh xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Cơ cấu tổ chức:

- 04 phòng nghiệp vụ: Phòng Quản lý chế độ, chính sách BHXH; Quản lý thu BHXH; Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức - Hành chính.

- 11 BHXH huyện, thị xã: BHXH thị xã Long Xuyên và thị xã Châu Đốc: BHXH huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn, Phú Tân, An Phú, Châu Thành, Tân Châu.

2. Giai đoạn chuyển Bảo hiểm y tế sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ việc chuyển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn cán bộ, công chức, viên chức từ Bảo hiểm y tế tỉnh An Giang chuyển sang. Đến cuối năm 2004 toàn ngành có 107 công chức, viên chức (tỉnh 53, huyện 54).

* Cơ cấu tổ chức:

- 08 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức- Hành chính; Giám định chi; Thu BHXH; Kế hoạch - Tài chính; Kiểm tra; Chế độ chính sách; Công nghệ thông tin;  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện.

- 11 BHXH huyện, thị xã: BHXH thị xã Long Xuyên và thị xã Châu Đốc: BHXH huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn, Phú Tân, An Phú, Châu Thành, Tân Châu.

3. Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”:

Theo Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương, cơ cấu BHXH tỉnh gồm: 11 Bảo hiểm xã hội huyện, thị thành phố và 09 phòng nghiệp vụ (Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - Tài chính, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Thu, Kiểm tra, Công nghệ thông tin, Cấp sổ, thẻ, Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ). Đến cuối năm 2008, toàn ngành có 174 công chức, viên chức (Văn phòng tỉnh 68, Bảo hiểm xã hội cấp huyện 106).

4. Thành lập các phòng nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức mới:

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng  Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

 So với quy định trước đây cơ cấu Bảo hiểm xã hội tỉnh thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, tách phòng Thu thành 02 phòng: Quản lý thu tập trung  quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và phòng Khai thác và thu nợ thực hiện công tác phát triển đổi tượng và quản lý nợ. Tách phòng Tổ chức - Hành chính thành 02 phòng: Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và Văn phòng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, tuyên truyền, iso…. Đồng thời, đổi tên Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ thành Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết. Như vậy cơ cấu Bảo hiểm xã hội tỉnh gồm 11 phòng nghiệp vụ và 11 Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố. Biên chế: 272 (Văn phòng tỉnh: 90, huyện 172).

Thành lập Tổ nghiệp vụ tại 08/11 BHXH huyện, thị, thành phố (mỗi huyện có 03 tổ) có biên chế từ 16 đến 24 viên chức và có chỉ tiêu dự toán thu - chi BHXH, BHYT hàng năm từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, bao gồm: Tổ Thu- Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra; Tổ Thực hiện chính sách BHXH và Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ; Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định BHYT.

5. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Theo Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương, đổi tên phòng Kiểm tra thành phòng Thanh tra- Kiểm tra cùng với việc tăng cường chức năng thanh tra cho Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khẳng định vai trò của Ngành, trở thành tiền đề để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.