• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bùi Thanh Nhã
Email:
nha.hacm@gmail.com
Ngày gửi:
06/09/2019
Lĩnh vực:
Bảo Hiểm Y Tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

tôi có thẻ BHYT mã số CB 289 500 1002012 nay đến tuổi nghỉ hưu được cấp thêm thẻ mã số HT 389 500 100 2012 thẻ CB bị xóa, có phục hồi được không,/,

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
06/09/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

Tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT số 25/2008/QH12 như sau:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật BHYT số 25/2008/QH12 thì: Người hưởng lương hưu (có mã đối tượng tham gia BHYT là HT) thuộc đối tượng tham gia BHYT ở vị trí đầu tiên của nhóm thứ hai do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng quy định Điều 12 Luật này (Điểm a, Khoản 2, Điều 12 Luật này), còn cựu chiến binh (có mã đối tượng tham gia BHYT là CB) thuộc đối tượng tham gia BHYT ở vị trí thứ 4 của nhóm thứ ba do ngân sách nhà nước đóng quy định tại Điều 12 Luật này (Điểm d, Khoản 3, Điều 12 của Luật này). Căn cứ theo quy định hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Ông sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng tham gia BHYT được xác định đầu tiên là người hưởng lương hưu với mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu HT là đúng quy định, không thể cấp thẻ BHYT với mã đối tượng tham gia BHYT là CB lại cho Ông được.

Tuy nhiên, tại Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung Điều 22 Luật BHYT số 25/2008/QH12, trong đó có quy định nội dung như sau: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định tại Điểm b và c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT thì: Đối tượng hưởng có ký hiệu là HT sẽ có mức hưởng BHYT là số 3 (ký tự ở vị trí thứ 3 của mã thẻ BHYT HT3895001002012) và đối tượng hưởng có ký hiệu là CB sẽ có mức hưởng BHYT là số 2 (ký tự ở vị trí thứ 3 của mã thẻ BHYT CB2895001002012) với mức hưởng BHYT cao hơn so với người hưởng lương hưu. Như vậy, nếu Ông chỉ thuộc đối tượng người hưởng lương hưu thì 03 ký tự đầu mã thẻ BHYT của Ông là HT3, còn nếu Ông thuộc thêm đối tượng cựu chiến binh thì 03 ký tự đầu mã thẻ BHYT của Ông là HT2. Do thông tin Ông cung cấp chưa thể xác định Ông có thuộc đối tượng cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ nên Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chưa thể giải đáp cụ thể được. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cung cấp đến Ông quy định đối tượng cựu chiến binh theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP gồm có:

“a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/NĐ-CP).

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

- Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg”.

Đề nghị Ông tham khảo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được cung cấp như nêu trên, nếu Ông thuộc đối tượng cựu chiến binh theo quy định tại Điều này thì Ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để nộp hồ sơ đề nghị đổi mức hưởng BHYT từ mức 3 lên mức 2 theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT. Hồ sơ đổi mã quyền lợi hưởng BHYT (mức hưởng BHYT) theo quy định tại Khoản 4, Điều 27 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH gồm có:

“4.1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Đề nghị Ông tham khảo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để chuẩn bị các Giấy tờ làm căn cứ đổi mức hưởng BHYT nếu thuộc đối tượng cựu chiến binh theo quy định.

Lưu ý: Nếu người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin thì sử dụng mẫu TK1-TS theo quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.