BHXH tỉnh An Giang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Chỉ thị số 16/CT-TTg

01/04/2020 09:49 AM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 726/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 320/UBND-TH về việc giảm số lượng cán bộ, viên chức làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 156/TB-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, ngày 01/4/2020, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 436/BHXH-VP để triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện tạm dừng giao dịch trực tiếp về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, trong trường hợp cần thiết chuyển, nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích, giao dịch điện tử, kê khai hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ Quốc gia, nếu phát sinh hồ sơ cá biệt thì báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết kịp thời.

Bảo vệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách đeo khẩu trang và hướng dẫn khách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào giao dịch.

Cũng theo chỉ đạo tại Công văn này, ngoài những công chức, viên chức được bố trí trực cơ quan, xử lý công việc theo quy định thì những công chức viên, chức còn lại sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến tại nhà từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động tại đơn vị thực hiện công việc theo quy định. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ tại công sở hoặc tại nhà riêng có trách nhiệm chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương./.

Nguyễn Thị Lộc

  • TIN BÀI LIÊN QUAN