Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (36)
Trích yếu: DS đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực