Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Tài chính - Bộ Y tế (6)
Trích yếu: Thông tư liên tịch sữa đổi khoản 5 điều 13 thông tin liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
02/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
24/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
24/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/03/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bắt buộc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
27/07/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực