Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (1)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực