Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Công nghệ - Thông tin

Phòng Thanh tra kiểm tra

Văn phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản lý thu