Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27/04/2020 05:01 PM


Trong thời gian qua, công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện thông qua hệ thống đại lý thu là một trong những giải pháp hết sức quan trọng để tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, thúc đẩy quá trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

                                                                                                                       

Chương trình ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện của Bưu điện huyện Tân Yên

          Thực hiện Kế hoạch số 4866/KH-BHXH ngày 26/12/2019 của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông 2020 và phát huy những hiệu quả đã đạt được, BHXH tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển cũng như nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT góp phần hoàn thành chỉ tiêu về số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của tỉnh Bắc Giang năm 2020. Ngày 13/03/2020 BHXH tỉnh Bắc Giang và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã ký Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2021. Ngày 25/3/2020 BHXH tỉnh Bắc Giang và ViettelPay tỉnh Bắc Giang đã ký Hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT số 18/HĐ-BHXH-VIETTEL thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước về BHXH, BHYT.

          - Căn cứ chỉ tiêu BHXH tự nguyện được UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, BHXH tỉnh Bắc Giang thực hiện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho Đại lý thu Bưu điện, Đại lý thu các phường xã và Đại lý thu Hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

         - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập trung vào các nhóm đối tượng có tiềm năng tham gia. Biên soạn nội dung chủ yếu ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vào đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng chế độ hưu, quyền lợi thẻ BHYT khi được hưởng lương hưu, chế độ mai táng phí, chế độ tử tuất, các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHXH, mức hỗ trợ đóng BHXH từ ngân sách nhà nước, có ví dụ minh họa đơn giản, dễ hiểu, không nêu và trích dẫn cụ thể các điều khoản của các văn bản Nhà nước quy định về lĩnh vực BHXH tự nguyện (vì đối tượng khó nhớ các điều khoản cụ thể).

         - Làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành thuộc tỉnh, UBND và các cơ quan đơn vị thuộc huyện, UBND cấp xã, phường, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, lựa chọn đối tượng lập danh sách đối tượng vận động tham gia BHXH tự nguyện.

         - Kết hợp việc vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức hội nghị và tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn thu trực tiếp tại từng hộ gia đình, tiếp cận các tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ ở các chợ trên địa bàn tỉnh là các giải pháp có hiệu quả cao so với các phương thức vận động khác.

         - Thực hiện rà soát hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, nhân viên đại lý thu; tổ chức đào tạo và đào tạo lại nhân viên đại lý thu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đặc biệt là đội ngũ đại lý thu của Bưu điện, Đại lý thu Hội liên hiệp phụ nữ và Đại lý thu ViettelPay trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cẩm Vân