Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (57)
Trích yếu: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu:
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này qua tỉnh khác
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực