• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
Loại thủ tục Chi trả các chế độ BHXH
Lĩnh vực Chi trả các chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH tỉnh/huyện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu số 3-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, nộp cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì viết phiếu chi, thực hiện chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu số 3-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện Thân nhân của người hưởng các chế độ BHXH.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu số 3-CBH) 


Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Thông tin thêm