Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (28)
Lĩnh vực:
Chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện
Lĩnh vực:
Chi trả các chế độ BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện
Lĩnh vực:
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện
Lĩnh vực:
TTHC thực hiện tại TTPVHC cấp tỉnh và bộ phận TN&TKQTTHC cấp xã, huyện
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện