Xử lý hình sự đối với hành vi gian lận, trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

17/01/2018 02:38 PM


Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, quy định 03 tội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, quy định 03 tội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp gồm:  

1. Tội gian lận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 214 Bộ luật Hình sự 2015

 - Với hành vi chiếm đoạt tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật hình sự thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu: lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp lừa dối cơ quan Bảo hiểm xã hội; dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan Bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

- Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm với một trong các trường hợp: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ 100 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với một trong các trường hợp: Chiếm đoạt tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp 500 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

-  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2. Tội gian lận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015

- Với hành vi chiếm đoạt tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế từ 10 đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu: Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;  Giả mạo hồ sơ, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được cấp khống, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trái quy định.

-  Phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 đến 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tiền BHYT từ 100 đến dưới 500 triệu đồng; Gây thiệt hại từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 05 đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: Chiếm đoạt tiền BHYT 500 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.

3. Tội trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự

- Người nào có nghĩa vụ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm từ 50 đến dưới 300 triệu đồng; Trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho từ 10 đến dưới 50 người lao động, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

- Phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Phạm tội 02 lần trở lên; Trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; Trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; Không đóng số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 216 Bộ Luật Hình sự.

- Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 1 tỷ đồng trở lên; Trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho 200 người trở lên; Không đóng số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 216 Bộ Luật Hình sự.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.

- Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự thì bị phạt như sau:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, thì bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, thì bị phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng.

Kim Anh