Đảng bộ BHXH tỉnh Bắc Kạn quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh

19/07/2019 12:19 PM


     Ngày 18/7/2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cơ quan.
Đ/c Lò Thị Hoán - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt tại HN

     Các văn bản được triển khai, quán triệt tại Hội nghị gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng… được thông qua tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng như: Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… và Kết luận số 22-KL/TU ngày 4/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của CBCCVC các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Quốc Doanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
quán triệt văn bản tại Hội nghị

     Qua Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động BHXH tỉnh hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, từ đó, tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Quế Anh