Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

22/04/2020 11:35 AM


Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn có văn bản số 969/SLĐTBXH-LĐVLDN hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện như sau:

- Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động, lỗi của người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid -19 như: (i) Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa  được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp cùng bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật lao động (Tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

- Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn đến  không bố trí đủ việc làm, người sử dụng có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật lao động./.

Kim Anh