Quy định về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội?

07/05/2020 11:37 AM


Căn cứ Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;  Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, chế độ BHXH đối với các đối tượng trên được quy định như sau:

* Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP  

- Nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Hồ sơ bao gồm: Sổ BHXH, quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác mới thì tiếp tục thực hiện việc thu BHXH, BHYT theo chức danh, vị trí công tác mới. Nếu vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp đã được hưởng thì thu BHXH trong 06 tháng đầu căn cứ trên mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới; từ tháng thứ 7 trở đi thì thu BHXH theo mức lương, phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.

- Trường hợp thời gian công tác còn dưới 24 tháng sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu thì trong thời gian nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu, cá nhân nghỉ chờ và cơ quan nơi công tác trước khi nghỉ chờ thực hiện việc đóng BHXH, BHYT theo mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu lương (nếu có) của tháng trước khi nghỉ chờ.

* Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng BHXH dưới 20 năm, nếu không tiếp tục công tác thì được hưởng chế độ BHXH một lần theo quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 hoặc đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Kim Anh - Lê Thủy