BHXH Việt Nam sửa đổi quy trình thu, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

27/07/2017 10:25 AM


Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015

Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ - BHXH thành phố Bắc Kạn

Quy trình mới đã có nhiều thay đổi quan trọng như: thủ tục hành chính về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được rút gọn thành 5 thủ tục. Bỏ quy định phải nộp lại sổ BHXH bị hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại do hỏng; rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin thì được thực hiện trong ngày; trường hợp có thay đổi thông tin thì không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, sổ bị mất hoặc hỏng, cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH hoặc xác nhận sổ BHXH không quá  5 ngày…


Quy trình mới được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy từ dữ liệu BHYT hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT.
Bảo đảm xác định được mã số BHXH của người tham gia trước khi đưa thông tin người tham gia vào phần mềm quản lý để làm căn cứ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất lấy theo mã số BHXH; việc xử lý, phân tích, kết nối dữ liệu thuế để làm căn cứ xác định số người, số tiền tham gia BHXH. Quy định rõ trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ trong việc phát triển đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ và tăng cường việc kiểm tra, thanh tra theo hình thức hậu kiểm. Hệ thống biểu mẫu được chuẩn hóa, đơn giản các chỉ tiêu, mẫu biểu để phục vụ giao dịch điện tử, thuận tiện trong việc kê khai của đơn vị và người dân...


Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành phù hợp với những quy định hiện hành và khắc phục hạn chế trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý của ngành, góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong giao dịch về chính sách BHXH, BHYT và BHTN
./.

Bùi Toàn