Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tích cực

18/10/2017 03:22 PM


Hầu hết, các đơn vị đều đạt tiến độ thu đề ra, trong đó, BHXH huyện Pác Nặm (82,19%); BHXH huyện Ngân Sơn (80,13%); BHXH huyện Chợ Đồn (79,21%); BHXH huyện Ba Bể (77,52%); BHXH huyện Chợ Mới (74,37%).

Năm 2017, BHXH tỉnh Bắc Kạn được giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN là 544.460 triệu đồng, tăng 36.569 triệu đồng so với năm 2016. Tính đến hết tháng 9/2017, toàn tỉnh đã thu được 419.193 triệu đồng, bằng 77% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2017.
Hầu hết, các đơn vị đều đạt tiến độ thu đề ra, trong đó, BHXH huyện Pác Nặm (82,19%); BHXH huyện Ngân Sơn (80,13%); BHXH huyện Chợ Đồn (79,21%); BHXH huyện Ba Bể (77,52%); BHXH huyện Chợ Mới (74,37%).

9 tháng đầu năm 2017, nhiều giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đôn đốc thu đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể: Chủ động đôn đốc thu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT, BHTN ngay từ đầu năm; kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị; đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác liên ngành theo quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đối tượng và thông báo công khai các đơn vị nợ đọng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu tại các điểm bưu điện văn hóa xã và UBND các xã, phường, thị trấn.


Hoạt động kiểm tra liên ngành của BHXH tỉnh tại đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Hết tháng 9/2017, toàn tỉnh có 313.762 người tham gia BHYT, đạt 101,4% kế hoạch năm, tăng tăng 9.979 người so với 2016  (do tăng đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); tham gia BHXH bắt buộc là 22.757 người, đạt 93,4%; tham gia BHXH tự nguyện 894 người, đạt 79,9%; số tham gia BHTN15.589 người, đạt 89,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Để công tác thu về đích sớm, BHXH tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm như: Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; bám sát đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nợ, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu năm 2017; đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hợp tác xã mới thành lập, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng được giao.


Một buổi làm việc của Phòng Khai thác và Thu nợ - BHXH tỉnh.

Thu Minh