Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (12)
Trích yếu: Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 378/QĐ-BHXH Ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 352/QĐ-BHXH: Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH: Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 777/QĐ-BHXH: Công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 888/QĐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày có hiệu lực:
18/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực