Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (52)
Trích yếu: V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng CP
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chuyển đổi địa chỉ và cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
30/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid 19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực