Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Trung Ương (19)
Trích yếu: Luật việc làm
Ngày ban hành:
16/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực