Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (52)
Trích yếu: Công văn số 860/BHXH-BT v/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bở dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 378/QĐ-BHXH Ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 178/BHXH-TTKT triển khai QĐ số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 778/BHXH-CSXH về thực hiện NĐ số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 172/BHXH-CĐBHXH về thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 177/BHXH-VP về tiếp tục tăng cường việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 352/QĐ-BHXH: Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực