Bạc Liêu: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

26/04/2020 04:36 PM


       Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tỉnh Bạc Liêu, do Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng Ban, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội làm Phó Trưởng Ban thường trực, ông Lê Danh Đấu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu làm Phó Trưởng ban, ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban và 23 thành viên Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bạc Liêu

        Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN là tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-Ctr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

       Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

        Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; cải cách thủ tục hành chính không gây phiền hà cho người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, tiến tới lộ trình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, sử dụng an toàn và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong dài hạn, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối quỹ BHXH, BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT, BHTN chuyên nghiệp hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

       Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh./.

Mĩ Âu