BHXH Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

05/05/2020 02:30 PM


         Mục tiêu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

      Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) mới đây đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.   

      Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực BHXH; tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Dược, Luật Đấu thầu. Kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Ngành BHXH đặt mục tiêu thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm.

      Tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam. Thực hiện đầu tư quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng hình thức đầu tư ít rủi ro, hiệu quả, an toàn cho quỹ.

       Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

       Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

        Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp của BHXH Việt Nam cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

        Tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động của ngành.

       Trong các giải pháp trên, BHXH Việt Nam nhấn mạnh yếu tố hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao về thu, chi, phát triển đối tượng. Tiếp tục công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

       Tập trung thực hiện các giải pháp chống lãng phí trong sử dụng các quỹ BH; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối thu, chi; sử dụng hiệu quả và an toàn các quỹ. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

       Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của từng đơn vị. Bên cạnh việc triển khai, cụ thể hóa Chương trình, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo, quy định rõ thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm từng khâu công việc. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Ngọc Trăm sưu tầm