Bạc Liêu: Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019

31/10/2019 03:40 PM


        Cuối năm 2018, Bạc Liêu có 46.317 người tham gia BHYT, độ bao phủ BHYT đạt 83,46%, vượt 2,66% kế hoạch giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg  ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến đầu năm 2019, số người tham gia giảm đáng kể, giảm hơn 29.000 người, tương đương 3,2% dân số, nguyên nhân do đầu năm 2019 các xã trên địa bàn huyện Phước Long, một số xã trên địa bàn thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu phấn đấu giảm nghèo bền vững để đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển do đó không còn được Ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT (theo Quyết định số 596/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Quyết định số 131/QĐ- TTg của Chính phủ).

        Ngay từ đầu năm Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực công tác tuyên truyền vận động khai thác đối tượng, tập trung phát triển BHYT hộ gia đình, 6 tháng đầu năm đã khai thác mới được 7.370 người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; đến tháng 6/2019, số người tham gia BHYT là 729.938 người, đạt 95,36% kế hoạch giao.

       Để hoàn thành kế hoạch giao theo năm 2019 với tỷ lệ bao phủ BHYT là 87%, số người tham gia là 765.451 người. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó tập trung vào các nội dung và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục duy trì các đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ từ 98% - 100%; Tập trung khai thác BHYT ở một số nhóm đối tượng như: Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Nhóm Học sinh, sinh viên; Nhóm trẻ em dưới 6 tuổi; Nhóm BHYT theo hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với người dân về chính sách BHXH, BHYT

       Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác khai thác phát triển đối tượng BHYT, mở rộng mạng lưới thu BHYT để thuận tiện cho người dân đăng ký tham gia BHYT, phát triển nhanh BHYT hộ gia đình.

      Phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các trường học vận động học sinh sinh viên, phấn đấu đạt 100%, (hiện nay mới chỉ đạt 89% học sinh tham gia). Tăng cường khai thác nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình, tập trung vào các nhóm đối tượng vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người Dân tộc thiểu số vừa giảm BHYT đầu năm 2019 do không còn được cấp thẻ miễn phí. Phối hợp với UBND các xã, phường trị trấn rà soát nhóm Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mua BHYT cho nhóm đối tượng Người Nghèo mới bị cắt giảm BHYT từ đầu năm 2019; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để khai thác đối tượng BHXH, BHYT bắt buộc…

        Bằng nhiều biện pháp giải pháp cụ thể, BHXH tỉnh Bạc Liêu quyết tâm đến cuối năm 2019 hoàn thành kế hoạch giao và cùng với các địa phương thực hiện lộ trình phát triển người tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020./.

-Thanh Mai-