Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (62)
Trích yếu: V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ BHYT
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v lập hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ, BNN cho người lao động
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính Công văn số 1014 thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2017
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2017
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh mục các văn bản cần đọc Tháng 8 năm 2016
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sửa đổi,bổ sung thủ tục ,hồ sơ các chế độ BHXH
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v dừng gia hạn thẻ BHYT năm 2016
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực