BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI

17/04/2020 12:05 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI

Thị trấn Thứa - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3867414     Email: luongtai@bacninh.vss.gov.vn

Giám đốc: Phạm Trọng Huế

Phó Giám đốc: Bùi Đình Toản

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn