18/04/2020 11:20 AM

17/04/2020 08:03 PM

Giới thiệu chung về ngành BHXH và BHXH tỉnh Bắc Ninh

17/04/2020 01:18 PM

Phòng Tổ chức cán bộ

17/04/2020 01:18 PM

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

17/04/2020 12:05 PM

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH

17/04/2020 12:05 PM

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-5/2020 cho người hưởng

Lương Tài: Hơn 3.500 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 đã được chi trả tại nhà

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Quản lý Thu

Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẾ VÕ