01/11/2016 10:17 AM

Việc xóa quy định về tuổi trần và bỏ quy định mức thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất bằng mức lương cơ sở đã tạo cơ hội cho nông dân và ...

08/07/2012 02:50 PM

I. Đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng BHYT: - Đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 2/3, ...

Nông dân có thể được hưởng lương hưu

Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế

Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội

Những điều cần biết về Bảo hiểm thất nghiệp