BHXH tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt công tác kiểm tra năm 2015

16/10/2015 08:56 AM


Để thực hiện tốt công tác kiểm tra năm 2015, ngay từ đầu năm phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015 cụ thể đến từng nội dung kiểm tra và giao chi tiêu kiểm tra cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố và phòng Kiểm tra BHXH tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra năm 2015, ngay từ đầu năm phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015 cụ thể đến từng nội dung kiểm tra và giao chi tiêu kiểm tra cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố và phòng Kiểm tra BHXH tỉnh. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cuộc kiểm tra, bám sát với nội dung, đối tượng kiểm tra theo quy định tại quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động.

Tính đến hết tháng 9/2015, BHXH tỉnh đã thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra liên ngành tại 166/190 đơn vị, đạt 87,3% kế hoạch năm, trong đó có 133 đơn vị sử dụng lao động; 03 cơ sở khám chữa bệnh; 26 đại lý thu, đại diện chi trả … Kết quả thanh tra, kiểm tra tại 166 đơn vị cho thấy hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đối với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần bổ sung, khắc phục đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo kết luận kiểm tra của Giám đốc BHXH tỉnh. Cụ thể, các đơn vị sử dụng lao động được kiểm tra đã nộp đủ số tiền BHXH, BHTN còn nợ đọng năm 2014 đến thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra; hoàn thiện hồ sơ thẩm định cấp mới sổ BHXH cho người lao động; chi trả các chế độ BHXH kịp thời; thực hiện nộp truy thu BHXH, BHYT, BHTN về tài khoản thu của cơ quan BHXH được 226.653.436 đồng; thu hồi về quỹ chi ngắn hạn đối với số tiền là 37.572.264 đồng; thu hồi về quỹ BHYT với số tiền là 52.860.124 đồng … cũng như đã thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho nhiều lao động theo quy định của Pháp luật.

Tại BHXH cấp huyện được kiểm tra về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cho thấy người đứng đầu cơ quan BHXH cấp huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; BHXH các huyện và các viên chức, người lao động đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao, thực hiên tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ chế một cửa liên thông, chấp hành tốt các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đề ra, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân, không hách dịch cửa quyền, gây khó khăn trong giải quyết công việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng đến giao dịch, công tác, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít tồn tại như: Một số đơn vị sử dụng lao động chưa đăng ký đủ số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời còn để nợ đọng kéo dài (như: Công ty cổ phần Anh Dũng; Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng nguồn điện; Công ty TNHH Một thành viên nhựa Bảo Thiên; Công ty cổ phần đầu tư Sao Bắc; Công ty TNHH JWORLD VINA; Chi nhánh công ty Dương Nhật đầu tư tại Bắc Ninh; Công ty TNHH sản xuất thương mại An Thiên Bắc Ninh …); một số lao động là người nước ngoài chưa đăng ký tham gia BHYT bắt buộc (như tại: Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội; Công ty TNHH M&C Electronics Vina; Công ty TNHH Asean Tire; Công ty TNHH YG Tech Vina; Công ty Yu Seong Vina …); sổ  BHXH chưa ghi đúng chức danh nghề của người lao động; chưa trả sổ BHXH cho người lao động sau khi đã chấm dứt Hợp đồng lao động tại đơn vị; thực hiện chi trả chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động chưa được kịp thời; một số đơn vị chưa thực sự quan tâm thực hiện việc giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, một số thuốc có giá thành thanh toán với cơ quan BHXH cao hơn so với giá trúng thầu, danh mục kỹ thuật vượt tuyến chưa được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; một số chỉ định điều trị chưa hợp lý, việc thống kê danh sách mã thẻ BHYT và mã quyền lợi người được hưởng chưa đúng …

Dù vậy, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra vẫn còn một số khó khăn, chất lượng cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT còn chưa cao, do viên chức thực hiện công tác kiểm tra của BHXH cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm. Công tác kiểm tra của BHXH tỉnh chủ yếu chỉ nhắc nhở và kiến nghị đến các ngành chức năng xử phạt, nên việc xử lý thường kéo dài, hiệu quả chưa cao, do đó một số đơn vị còn chây ỳ không thực hiện nghiêm theo kết luận xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo BHXH cấp huyện, phòng nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2015.

Nguyễn Mạnh Tuất - PTP Kiểm tra

  • TIN BÀI LIÊN QUAN