BHXH tỉnh Bắc Ninh: hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

27/03/2020 04:48 PM


Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Nghị định số 14/2020/NĐ-CP); Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP; Công văn số 426/CNTT-PM ngày 18/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung xét duyệt chế độ theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, căn cứ thực tế Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung, ngày 24/3/2020, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phạm Hồng Ánh ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, Bưu điện tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và Văn phòng BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng là nhà giáo đang hưởng lương hưu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Điều 2, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP và thân nhân nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo khoản 2, Điều 4, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp theo đúng quy định tại Điều 5, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP nộp trực tiếp tại BHXH tỉnh hoặc Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với người hưởng lương hưu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; tại BHXH các huyện, thị xã hoặc Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã nơi hưởng lương hưu; gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến BHXH tỉnh.

Khi tiếp nhận hồ sơ, đề nghị đối chiếu với Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo công văn số 491/BHXH-CĐBHXH ngày 20/3/2020 của BHXH tỉnh Bắc Ninh để tiếp nhận hồ sơ đúng đối tượng.

Đối với BHXH các huyện, thị xã:

1. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống và chuyển BHXH tỉnh (qua phòng Chế độ BHXH), viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, ghi rõ hình thức nhận kết quả, hình thức nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng.

2. Nộp hồ sơ giấy về Văn phòng BHXH tỉnh (trực tiếp qua bộ phận Lưu trữ hồ sơ) trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Nhận tại BHXH tỉnh (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng BHXH tỉnh): Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (Mẫu Trợ cấp NĐ14) để giao cho người hưởng theo hình thức đăng ký nhận kết quả tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

4. Nhận Danh sách C97-HD qua hệ thống để chi trả trực tiếp cho người hưởng.

5. Hàng năm, lập dự toán chi trợ cấp cho người hưởng theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP theo phân cấp quản lý trong dự toán chi BHXH nguồn ngân sách nhà nước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365.

Đối với Văn phòng BHXH tỉnh:

1. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống, chuyển phòng Chế độ BHXH, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, ghi rõ hình thức nhận kết quả, hình thức nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

2. Căn cứ hồ sơ giấy do Văn phòng tiếp nhận và hồ sơ giấy do BHXH huyện, thị xã chuyển đến tiến hành rút hồ sơ hưu trí đang quản lý để rà soát, kiểm tra trong 1,5 ngày làm việc:

- Trường hợp đối tượng đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì làm văn bản trình Lãnh đạo BHXH tỉnh ký trả lời đối tượng;

- Trường hợp đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP chuyển hồ sơ giấy cho phòng Quản lý thu.

3. Nhận từ phòng Chế độ BHXH: Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (Mẫu Trợ cấp NĐ14) để giao cho người hưởng theo hình thức đăng ký nhận kết quả tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và hồ sơ để thực hiện việc quản lý lưu trữ theo quy định.

Đối với phòng Quản lý thu:

1. Tiếp nhận hồ sơ do Văn phòng chuyển đến, căn cứ sổ BHXH hoặc bản quá trình đóng BHXH thực hiện nhập dữ liệu hoặc sửa dữ liệu theo hồ sơ trên phần mềm TST.

2. Chuyển hồ sơ cho phòng Cấp sổ, thẻ:

Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

Đối với phòng Cấp sổ, thẻ:

1. Tiếp nhận hồ sơ do phòng Quản lý thu chuyển đến để đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện chuyển sữ liệu trên phần mềm TST để phòng Chế độ BHXH có căn cứ giải quyết chế độ cho người lao động

2. Chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ BHXH

Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

Đối với phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP bản giấy do phòng Cấp sổ, thẻ chuyển đến để giải quyết trong thời gian 4,5 ngày làm việc.

2. Thực hiện đối chiếu, xác định điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP:

- Trường hợp đủ căn cứ giải quyết thì trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu Trợ cấp NĐ 14);

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

3. Chuyển Văn phòng Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu Trợ cấp NĐ 14) như sau: 01 bản giấy để giao cho người hưởng theo hình thức đăng ký nhận kết quả tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, 01 bản điện tử để lưu trên hệ thống.

Chuyển hồ sơ giấy đã giải quyết về Văn phòng để thực hiện việc quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định.

4. Hàng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, lập Danh sách C97-HD chuyển đến Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính:

1. Tiếp nhận Danh sách C97-HD trên hệ thống do phòng Chế độ BHXH chuyển đến để chi trả trực tiếp cho người hưởng cư trú và lĩnh lương hưu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh hoặc chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng theo hình thức đăng ký nhận tiền trợ cấp tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và hồ sơ trong thời gian 1,5 ngày làm việc.

2. Chuyển Danh sách C97-HD cho BHXH huyện, thị xã (Bộ phận KHTC) để chi trả trực tiếp cho người hưởng cư trú và lĩnh lương hưu trên địa bàn.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 778/BHXH-CSXH.

Đối với phòng Công nghệ thông tin

1. Phối hợp với Văn phòng xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ theo văn bản này tại phần mềm Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ.

2. Phối hợp với Phòng Chế độ BHXH tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ có liên quan để giải quyết, chi trả trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

Đối với Bưu điện tỉnh: chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn nhà giáo đang hưởng lương hưu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Điều 2, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP và thân nhân nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo khoản 2, Điều 4, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị giải quyết theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 14/2020/NĐ-CP; chuyển phát kịp thời đối với những hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định trong việc giải quyết chế độ BHXH cho đối tượng thụ hưởng, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh (qua phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn./.

Nguồn Phòng Chế độ BHXH

 

Phòng Chế độ BHXH