Nhìn lại một năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

26/04/2017 10:49 AM


Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Ban Thanh tra nhân dân do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) bầu ra, tổ chức và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Ban Thanh tra gắn liền với việc thực thi pháp luật và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của (CBCCVC) và người lao động.


Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018
Ban Thanh tra nhân dân văn phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2017 được Hội nghị CBCCVC bầu ra và được Ban chấp hành Công đoàn văn phòng BHXH tỉnh chuẩn y gồm có 03 thành viên.Trong quá trình hoạt động Ban Thanh tra nhân dân luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn văn phòng BHXH tỉnh, sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh. Năm 2016 hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản của Ngành được lãnh đạo BHXH tỉnh thực hiện thường xuyên, đầy đủ, kịp thời theo quy định, đặc biệt là triển khai toàn diện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể CBCCVC và người lao động. Trong năm 2016, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như công tác thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN); Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN; Công tác giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công tác Thanh tra - Kiểm tra; Công các Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Công tác Tổ chức ... đặc biệt là công tác Tiếp nhận và trả thủ tục hành chính, giao dịch điện tử đã góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch do BHXH Việt Nam giao.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc theo quy định; quy chế dân chủ trong cơ quan được xây dựng và thực hiện tốt ở tất cả các phòng chuyên môn nghiệp vụ; việc quản lý, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiêm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được công khai minh bạch, đúng trình tự, đúng thủ tục; công tác thi đua khen thưởng cho CBCCVC và người lao động được tiến hành kịp thời bằng các hình thức khen thưởng phù hợp với điều kiện của cơ quan, đồng thời CBCCVC và người lao động có các sai phạm bị xử lý kỷ luật nghiêm minh; đã thực hiện phổ biến công khai các quy định về các chế độ, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết qua đó xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn minh, hiện đại.

Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2016 được đề ra theo kế hoạch chung của BHXH tỉnh Bắc Ninh và được thông qua, biểu quyết tại hội nghị theo nguyên tắc dân chủ. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCCVC và người lao động vì vậy đã đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh và Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách đối CBCCVC và người lao động từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm công tác, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao

Việc tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Trong năm qua, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được đơn thư phản ánh nào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơquan.

Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Thanh tra nhân dân BHXH tỉnh đã thể hiện rõ vai trò của mình trong bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh. Qua đó nhiệm vụ chính trị của cơ quan được hoàn thành tốtđẹp, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC và người lao động được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365. Với kết quả đã đạt được năm 2016, trong năm 2017 Ban Thanh tra nhân dân BHXH tỉnh quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt, đáp lại lòng tin của lãnh đạo, CBCCVC cũng như người lao động cơ quan./.

 Nguyễn Mạnh Tuất - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh