18/07/2019 03:48 PM

Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày19/6/2019 của Chủ tịch UBND Nguyễn Tử Quỳnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh ...

10/10/2018 04:48 PM

Tỉnh ủy Bắc Ninh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính ...

07/08/2018 11:59 AM

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh công bố công khai các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT.

07/08/2018 09:38 AM

Nghị quyết số 101/2018/NQ-HDND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi ...

03/11/2017 09:47 AM

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

26/04/2017 01:39 PM

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND, ngày 10/8/2016 v/v hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc ...

26/04/2017 01:32 PM

Công văn số 1712/UBND-VX, ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh v/v tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí ...

26/04/2017 01:26 PM

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

24/04/2017 01:50 PM

Công văn số 549/UBND-VX, ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

24/04/2017 10:49 AM

Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày19/6/2019 của Chủ tịch UBND Nguyễn Tử Quỳnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bắc Ninh

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Công văn số 2181/UBND-KTTH ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc chỉ đạo các nhiệm vụ sau hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động.

Nghị quyết số 101/2018/NQ-HDND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người tử đủ 65 đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND, ngày 10/8/2016 v/v hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Công văn số 1712/UBND-VX, ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh v/v tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Công văn số 549/UBND-VX, ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020