Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • BHXH tỉnh (3)
Lĩnh vực:
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh
Lĩnh vực:
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh