BHXH Huyện Tuy Phước

01/01/2017 12:00 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phước

Giám đốc                                 : Trần Văn Thái
P. Giám đốc                             : Lê Thị Thu Hường
P. Giám đốc                             : Hồ Thị Thùy Dương
Điện thoại                  : 0256-3633393 - 0256-3633464

Địa chỉ Email:              tuyphuoc@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động