BHXH Huyện Phù Cát

01/01/2017 12:00 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát

 
Giám đốc                         : Nguyễn Văn Thiên
P. Giám đốc                     : Lê Thị Trưng
P. Giám đốc                     : Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại                        : 0256-3850141 - 0256-3750414  

Địa chỉ Email:              phucat@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động