BHXH Huyện Phù Mỹ

01/01/2017 12:00 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ

Giám đốc          : Lý Tự Trọng
P. Giám đốc      : Phạm Thị Xuân
P. Giám đốc      : Thân Thị Diễm
Điện thoại         : 0256-3855541   - 0256-32216173

Địa chỉ Email:    phumy@binhdinh.vss.gov.vn       

Hình ảnh hoạt động