BHXH Huyện Vĩnh Thạnh

01/01/2017 12:00 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Thạnh


Giám đốc                     : Nguyễn Mạnh Hùng
P. Giám đốc                 : Bành Tiến Thạnh
Điện thoại                    : 0256-3886340  -  0256-3608609

Địa chỉ Email:              vinhthanh@bhxhbinhdinh.gov.vn

Hình ảnh hoạt động