Chế độ Hưu trí + Trợ cấp 1 lần

01/01/2017 12:00 AM


Chế độ Hưu trí

Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí do quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chi trả. Cụ thể như sau:

1.  Lương hưu hàng tháng:

1.1. Điều kiện hưởng:

        Người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên và có một trong các điều kiện sau:

-    Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

-    Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.

-    Người lao động đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

-    Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi do nghề nghiệp.

       Người lao động có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% lao động trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

-   Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

-   Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên.

1.2. Mức hưởng: Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ % lương hưu được hưởng nhân với mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Trong đó:

-   Tỷ lệ % lương hưu được hưởng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng cho 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đầu tiên, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Đối với người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì tỷ lệ % hưởng lương hưu sau khi tính như trên sẽ bị giảm đi 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

-   Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được xác định như sau:

+ Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước tháng 01 năm 1995; bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 1995 đến tháng 12 năm 2000; bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong thời gian từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2006; bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội  từ tháng 01 năm 2007 trở đi;

+ Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;

+ Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chung của các thời gian.

Tiền lương, tiền công đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Tiền lương, tiền công đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo các chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh tăng tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

-   Trường hợp lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bù bằng mức lương tối thiểu chung.

-   Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế theo quy định của Chính phủ.

-   Người hưởng lương hưu được cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế do quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365.

2.  Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

2.1. Điều kiện hưởng: Người lao động đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng mức trợ cấp một lần.

2.2. Mức hưởng: Mức trợ cấp được tính theo số năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

3.  Trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần:

3.1. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần: Người lao động được hưởng trợ cấp một lần do quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chi trả khi có một trong các điều kiện sau:

+ Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;

+ sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;

+ Ra nước ngoài định cư.

3.2. Mức hưởng: Mức trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

4.  Bảo lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội: Người lao động khi nghỉ việc chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để làm cơ sở cộng nối với thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội sau này (nếu có) hoặc để hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi đủ điều kiện.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Hình ảnh hoạt động