Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật - Pháp Lệnh (58)
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Trồng trọt
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Chăn nuôi
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Đặc xá
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Công an nhân dân
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực