Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (18)
Trích yếu: Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2012 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
09/01/2014
Ngày có hiệu lực:
09/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội có tính chất đặc thù
Ngày ban hành:
11/09/2013
Ngày có hiệu lực:
11/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành:
11/09/2013
Ngày có hiệu lực:
11/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 9/7/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại sức khỏe
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TT số số 03/2013-TTLT-BNV-BTC ngày 31/7/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2013 đối với cán bộ xã ngĩ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của hội đồng CP và QĐ số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐBT
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 29/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
29/01/2013
Ngày có hiệu lực:
29/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 102/2012/TTLT-BPQ-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành:
11/12/2012
Ngày có hiệu lực:
11/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 23 ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành:
08/11/2012
Ngày có hiệu lực:
08/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực