Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản của Bộ, Cơ quan ngang Bộ (16)
Trích yếu: Công văn số 04/2013-TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra chính phủ Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện trách nhiệm về khiếu nại
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 05/2013-TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra chính phủ Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện trách nhiệm về tố cáo
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 4711-CV/BTCTW của Ban Chấp hành TW ngày 16/5/2013 Về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị
Ngày ban hành:
22/05/2013
Ngày có hiệu lực:
22/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 539-QĐ-TTg ngày 1/04/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
Ngày ban hành:
23/04/2013
Ngày có hiệu lực:
23/04/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 578/TB-KBNN ngày 1/04/2013 của Kho Bạc Nhà Nước Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2013
Ngày ban hành:
23/04/2013
Ngày có hiệu lực:
23/04/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ lao động thương binh xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
18/03/2013
Ngày có hiệu lực:
18/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 5/2/2013 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định số 66/2012/NĐ-CP ngày 6/ 9/ 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng Nhà Nước
Ngày ban hành:
11/03/2013
Ngày có hiệu lực:
11/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 3871/TB-KBNN của Khoa Bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2013
Ngày ban hành:
29/01/2013
Ngày có hiệu lực:
29/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực