BHXH THỊ XÃ TÂN UYÊN

26/02/2019 10:36 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TÂN UYÊN 


     

Địa chỉ : Đường ĐT 746, khu phố 5, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.


Giám đốc: Thái Thị Phúc - ĐT : 0274.3641208
Phó Giám đốc: Trương Thanh Như - ĐT : 0274.3 642808
Phó Giám đốc:  Nguyễn Hữu Bằng – ĐT: 0274.3656297
Phòng nghiệp vụ: 
Văn phòng: 0274-2642397
Bộ phận TNHS&TKQ: 0274-3642397
Kế toán: 0274-3641600
- Bộ phận thu: 0274-3656297- 0274-3642949
- Bộ phận Sổ thẻ: 0274-3642808
- Bộ phận chế độ: 0274 -3642059
Fax : 0274.3641600 - Email : tanuyen@binhduong.vss.gov.vn

 

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ